Altace


King Pharmaceuticals | Altace (Medication)


Desc:

Ang Altace ay ginagamit para sa altapresyon, upang bawasan ang panganib ng MI, atakeng serebral, o pagkamatay mula sa mga kardiyobaskyular na mga sanhi na nagsasanhi sa mga pasyenteng may mataas na panganib na higit 55 taong gulang. Ito ay nasa isang grupo ng gamot na tinatawag na ACE inhibitors. Ang ACE ay tumatayo para sa angiotensin converting enzyme. Ang mga epekto ng ACE inhibitors ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga taong mayroong kondyestib na pagpapalya ng puso. Sa mga atay, ang pagpapakitid ng mga arterya sanhi ng angiosten II ay nagpapababa sa daloy ng dugo. Ang mga ACE inhibitor ay nagpapalaki at nagbabawas sa mga presyon ng dugo sa mga arterya papunta sa bato. ...

Side Effect:

Ang altace ay pangkalahatang tinatanggap ng mainam, at ang mga epekto ay kadalasang malumanay at hindi pirmi. Ang tuyo, tumatagal na ubo ay naiulat sa paggamit ng ramipril at ibang ACE inhibitors. Ang pag-ubo ay naaayos pagkatapos ihinto ang gamot na ito. Ang ibang mga epekto ay may kasamang sakit sa tiyan, konstipasyon, pagtatae, pamamantal, pagkahilo, pagkapagod, sakit ng ulo, kawalan ng panlasa, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal, pagsusuka, pagkahimatay at pamamanhid o pangingilabot ng mga kamay o paa. Ang altace at ibang mga ACE inhibit oar maaari ring magsanhing pagpapalya ng bato at tumaas na mga lebel ng potasa sa dugo. Ang pinakaseryoso ngunit, sa hindi kasamaang palad, ay napakadalang na mga epekto ay ang pagpapalya ng atay at angioedema (pamamaga ng mga labi o lalamunan na maaaring magharang sa paghinga). ...

Precaution:

Iwasan ang pag-inom ng alak. Pwede nitong patuloy na pababain ang iyong presyon ng dugo at maaaring pataasin ang ilang mga epekto ng ramipril. Huwag gagamit ng pamalit sa asin o mga suplementong potasa habang gumagamit ng ramipril, malibang kung sinabi ng iyong doktor na gawin mo. Ang pagsusuka, pagtatae, o mabigat na pamamawis ay pwedeng magsanhi ng pagkaubos ng tubig sa iyong katawan. Ito ay pwdeng magresulta sa mababang presyon ng dugo, mga karamdaman sa elektrolayt, o pagpapalya ng bato habang gumagamit ng ramipril. Uminom ng tubig kada araw habang gumagamit ng medikasyong ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...