Gas - X


Novartis | Gas - X (Medication)


Desc:

Ang Gas - X / Simethicone ay ginagamit upang mabawasan ang sakit ng tyan na dulot ng labis na gas s. Ang Simethicone ay gamot para sa mga sanggol, bata, at matatanda. Tinutulungan nito ang mga bula ng gas sa tiyan at mga bituka na magsama-sama nang upang mapadali ang paglabas ng gas sa katawan. ...

Side Effect:

Humingi ng tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga reaksiyong alerdyi:pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Ang Gas-X / simethicone ay hindi makakapinsala sa isang hindi pa ipinanganak na sanggol. Hindi ka dapat gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay allergic sa Simethicone. Ang likidong uri ng gamot na ito ay maaaring maglaman ng Phenylalanine. Makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang uri ng gamotna ito ng Gas-X kung mayroon kang Phenylketonuria (PKU). Magtanong sa doktor o parmasyutiko kung ligtas sa iyo na kumuha ng gamot na ito kung ikaw ay alerdyi sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang anumang uri ng malubhang sakit (lalo na kung nakakaapekto ito sa iyong tiyan o bituka). ...