Gefitinib


AstraZeneca | Gefitinib (Medication)


Desc:

Ang Gefitinib ay isang gamot para sa Chemotherapy ng mga may kanser. Ang Gefitinib ay nakakapigil sa paglaki ng mga selula ng kanser at nagpapabagal sa kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ang Gefitinib ay ginagamit sa paggamot ng hindi kalakihang selula kanser sa baga. Maraming mga selula, kabilang ang mga selula ng cancer, ay may mga receptor sa kanilang mga ibabaw para sa Epidermal Growth Factor (EGF), isang protina na normal na ginawa ng katawan at tumutulong sa paglaki at pagdami ng mga selula. Kapag kumapit ang EGF sabalat, nagiging sanhi ito ng isang enzyme na tinatawag na Tyrosine kinase na maging aktibo sa loob ng mga selula. Ang Tyrosine kinase ay nag-uudyok sa kemikal na proseso na nagiging sanhi ng mga selula, kabilang ang mga selula ng kanser, na lumaki, dumami, at kumalat. Ang Gefitinib ay nakakabit sa EGFR upang harangin ang pagkakabit ng EGF at ang pag-activate ng Tyrosine kinase. Ang mekanismong ito para sa pagtigil sa mga selula ng kanser mula sa paglaki at pagdaragdag ay naiiba sa mga mekanismo ng Chemotherapy at hormonal therapy. ...

Side Effect:

Ang Gefitinib ay maaaring magkaroon ng masamang epekto. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi umalis:tuyong balat, nangangati, pantal, tigyawat, sugat sa bibig, pagbaba ng timbang, kahinaan. Maymga malubhang epekto na naiulat sa paggamit ng gefitinib kabilang dito ang:mga reaksiyong alerhiya (kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o pantal); mga problema sa baga; mga problema sa atay; mga problema sa mata; malubhang pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, o pagtatae; at iba pa. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng epekto mula sa paggamot na may Gefitinib. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, pagtatae, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...