Gel - Kam


BCM | Gel - Kam (Medication)


Desc:

Ang Gel-Kam o Flouride ay isang uri ng mineral na tumutulong upang maging matatag at matibay ang ating mga ngipin at mapigilan ang pagkakasira ng ating mga ngipin na dulot ng asido and mga bakterya. Ito ay ginagamit sa ating mga ngipin upang mapigilan ang pagkakaroon ng mga lungag sa ngipin. Gamitin ang Gel na ito isang beses sa isang araw o sundin ang payo ng iyong doctor o dentista sa paggamit nito. Pagkatapos magsipilyo, maglagay ng gamot na ito sa iyong mga ngipin at magsipilyo ng maigi. Huwag gagamitin ang gamot na ito sa mga batang edad 12 anyos pababa maliban na lamang kung may pahintulot ng iyong doktor o dentista. ...

Side Effect:

Maaaring magkaroon ng pagmamantsa sa iyong mga ngipin. Ang pagsisipilyo ay maaaring makatulong upang maiwasan ang pagmamantsa, na matatanggal ng iyong dentista. Kung lumala at nagtuloy-tuloyang pagmamanstasa iyong mga ngipin, ipaalam kaagad ito sa iyong dentista o doktor. Humanap ng agarang atensyon medikal kung ikaw ay makakaranas ng alin man sa mga reaksyong alerdyo na ito: pagpapantal, pangagakti o pamamaga ( lalo na ng mukha, dila, lalamunan), matinding pagkahilo at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Stannous Flouride, makabubuting ipaalam muna sa inyong doktor o dentista kung ikaw ay may

alerdyi sa gamot na ito o kung ikaw ay may iba kang uri ng alerdyi. Siguraduhing ipaalam muna sa inyong doktor o dentisata kung ika ay nagkaroon o mayroong anumang sakit lalo nasa bibig tulad ng singaw at mucositis. Ang mga bata ang higit na maapektuhan ng masamang epekto ng gamot na ito, lalo na kung ito ay kanilang lulunukin. Ipaalam sa inyong doktor o dentista kung kayo ay buntis bago gamitin ang gamot na ito. ...