Gemtuzumab ozogamicin - injectable


Pfizer | Gemtuzumab ozogamicin - injectable (Medication)


Desc:

Isang gamot sa kanser ang Gemtuzumab. Ang Gemtuzumab ay pumipigil sa paglaki o pagdami ng mga cancer cells at pinapabagal ang kanilang paglaki o pagdami at pagkalat sa katawan. Ang Gemtuzumab ay ginagamit upang gamutin ang malubhang na myeloid leukemia, ito ay isang uri ng sakit na cancer sa dugo. Karaniwang ibinibigay ang Gemtuzumab sa mga taong hindi baba sa 60 taong gulang at may dating sakit na bumalik at hindi na makakatanggap ng iba pang mga gamot sa cancer. ...

Side Effect:

Magdudulot ng napakaseryosong mga karamdaman ang gamot na ito sa dugo (bumababa ang bone marrow function na pwedeng magdulot ng mababang bilang ng mga cells sa dugo tulad ng mga white cells, red cells, and platelets). Maaaring bumababa ang kakayahan ng iyong katawan na labanan ang isang impeksyon, pwedeng magdulot ng anemya, o maging sanhi ng mas madali pamamaga o pagdurugo ng iyong katawan. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ng mga sumusunod na senyales: mga palatandaan ng impeksyon (halimbawa. , Lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), madaling magkaroon ng pasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang pagkapagod o mabilis na kabog o tibok ng puso. Maaaring madulot ang gamot na ito ng isang napaka-seryoso (madalas na nakamamatay) epekto o alerdyi o mga problema sa paghinga. Naganap ang mga reaksyong ito habang ibinibigay ang gamot o sa loob ng 24 na oras, at ang mga sintomas ay karaniwang nawala pagkatapos. Kkung naobserbahan mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon sa alerdyi o problema sa paghinga, kabilang ang pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, igsi ng paghinga, o paghinga. Ang gamot na ito ay maaari ring maging sanhi ng malubhang (maaaring nakamamatay) na sakit sa atay ay agad na humingi ng agarang atensyong medikal. Abisuhan agad sa iyong doktor kung mayroon ka ng mga sintomas ng sakit sa atay, kabilang ang patuloy na pagduwal o pagsusuka, paninilaw na balat o mata, biglaang pagtaas ng timbang, o matinding sakit sa tiyan. ...

Precaution:

Ang Gemtuzumab ay posibleng makapagpababa ng blood cells na tumutulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon. Maaari kang madaling magkaroon pagdurugo mula sa isang pinsala o sakit mula sa pagiging malapit sa iba na may karamdaman. Upang masiguro na ang iyong mga selula ng dugo ay hindi sobrang baba, ang iyong dugo ay kailangang matingnan nang regular. Ang bato o atay ay maaaring kailanganin ding masubukan ang kanilang trabaho. Tiyaking hindi makaliligtaan ang anumang mga follow-up na pagkunsulta sa iyong doktor. Agad na makipag-ugnayan sa iyong doctor nakaranas ka ng mga sensyales ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, sakit sa lalamunan, sintomas ng trangkaso, madaling pasa o pagdurugo (pagdurugo ng ilong, dumudugo na gilagid), pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal at pagsusuka, sakit sa bibig, o di pangkaraniwang kahinaan. Huwag tumanggap ng isang live vaccine habang ginagamot ka ng gemtuzumab, at iwasang makipagtalik sa sinumang nakatanggap kamakailan ng live vaccine. ...