Gemzar


Eli Lilly and Company | Gemzar (Medication)


Desc:

May apat na mga palatandaan ang Gemzar / gemcitabine: (1) kombinasyon ng carboplatin,n isang uri ng chemotherapy para sa mga pasyente na may advanced ovarian cancer na bumalik ng hindi bababa sa 6 na buwan pagkatapos ng pasyente na dumaan sa platinum-based therapy; (2) kombinasyon ng cisplatin, ibang uri ng chemotherapy para sa first-line na gamutan ng mga pasyente na maaring maoperahan, locally advanced (stage IIIA or stage IIIB) or metastatic (stage IV or cancer that has spread) non-small cell na kanser sa baga; (3) para sa first-line na gamutan ng mga pasyente, ang kombinasyon ng paclitaxel sa may metastatic breast cancer pagkatapos silang dumaan ng isa pang uri ng chemotherapy na tinatawag na antracycline, maliban kung ang kanilang kondisyong medikal ay hindi pinapayagan silang tumanggap ng antracycline; (4) kapag ang isang solong gamot o ibinibigay ng walang kombinasyong ibang gamot bilang unang paggamot sa mga pasyente na may locally advanced (stage II or stage III kapag ang operasyon ay hindi pwede) o metastatic (stage IV) adenocarcinoma sa pancreas. Ang Gemzar ay tanda din para sa mga pasyenteng dumaan sa gamutan ng 5-FU, isa pang uri ng chemotherapy. ...

Side Effect:

Ang isang seryosong hepatotoxicity, kabilang ang sakit sa atay at pagkamatay ay bihirang makapagtala sa mga pasyente na dumadaan sa Gemzar ng walang kombinasyon o may kombinasyon ng iba pang mga potensyal na hepatotoxic na gamot. Ang edema, peripheral edema, at generalized edema ay naitala. Nakapagtala din ng mga pantal o singaw sa balat. Karaniwang isang macular o makinis na butil maculopapular pruritic eruption ang pantal-pantal na hindi masyadong malala hanggang katamtamang kalubhaan na katawan at paa't mga kamay. 13% ng mga pasyente ang naitalang may Pruritus. ...

Precaution:

Kapag ikaw ay alerdye sa gemcitabine, agad na ipaalam sa iyong doktor dahil bawal ang gamut na itong matanggap. Abisuhan din ang iyong doktor kung umiinom ka ng iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na reseta at hindi reseta, bitamina, at mga suplementong herbal. Kung ikaw ay buntis o maaaring buntis ipaalam sa iyong doktor bago simulan ang paggamot na ito. Iwasang magbuntis habang tatanggap ng Gemzar. Ipinapayong gumamit ng mga pamgpigil sa pagbubuntis tulad ng condom. Kung ikaw ay magbubuntis talakayin sa iyong doctor kung ligtas ito pagkatapos ng gamutan. ...