Genotropin


Pfizer | Genotropin (Medication)


Desc:

Ang Genotropin o Somatropin, isang anyo ng hormone na responsible sa paglaki ng tao, na mahalaga sa katawan para sa paglaki ng mga buto at kalamnan. Ginagamit ang gamot na ito para sa paggamot ng mga sumusunod na kondisyong medikal:problema sa paglaki, kakulangansa hormon na responsable sa paglaki, short Bowel Syndrome, Noonan Syndrome, o pagbaba ng timbang na nauugnay sa HIV. Ang Genotropin ay iniiniksyon sa ilalim ng balat ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Kung ginagamit mo ito mismo, sundin ang mga paalala na nasa pakete para sa wastong paggamit. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng:sakit ng ulo; pamumula, pananakit, pamamaga, pantal sa balat, pangangati, sakit o pagsusugat kung saan na-iniksyon ng gamot; pamamaga ng suso; pananakit ng kasukasuan, pamamaga, o naninigas; o banayad na pagduduwal, sakit sa tiyan, o kabag. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ayalerdyi tulad ng pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; bigla at malubhang sakit o paninigas sa iyong itaas nabahagi ng tiyan; pagduduwal, pagsusuka, pagpapawis, lagnat, mabilis na tibok ng puso, dilaw ng balat o mata; madalas na uhaw at pag-ihi; biglang at malubhang sakit sa likod ng iyong mga mata, nagbabago ang paningin; pamamaga sa iyong ulo, mukha, kamay, o paa; o pamamanhid o pagkirot sa iyong pulso, kamay, o daliri. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mga problema sa glandula ng adrenal, diyabetes o kasaysayan ng pamilya ng diyabetis, labis na katabaan, sakit sa bato, mga bukol (cancer), mga problema sa Thyroid, mga problema sa likod tulad ng Scoliosis, o isang namanang kondisyon na tinatawag na Turner syndrome. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...