Alteplase


Genentech | Alteplase (Medication)


Desc:

Ang Alteplase ay ginagamit para sa pagpapabalik ng gawain sa central venous access na mga aparato na binarahan ng namuong dugo. Ito ay maaari ring gamitin para sa ibang mga kondisyon na tinukoy ng iyong doktor. Ang Alteplase ay isang tissue plasminogen activator (tPA). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagtulong sa pagtunaw ng mga hindi gustong namuong dugo. Ito ay tinukoy upang gamitin para sa pangangasiwa ng akyut na myokardyal na atake sa puso, akyut na iskemik na atakeng serebral at para sa lysis ng akyut na pulmonyang eboli. ...

Side Effect:

Ang lahat ng gamot ay maaaring magsanhi ng mga epekto, ngunit maraming tao ang wala, o menor, na mga epekto. Kapag ginamit sa maliit na dosis, walang karaniwang epekto ang naiulat sa produktong ito. Humingi ng agarang tulong medikal kung alinman sa matinding epekto ang mangyari: matinding reaksyong alerdyi (pamamantal;hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, mga labi, o dila); itim o madugong mga dumi; madugong suka; sakit o panlalambot ng kalamnan sa binti; pagbabago sa paningin; sakit ng dibdib; ginaw; pag-ubo ng dugo; hirap sa paghinga o biglang pagkakapos sa hininga; mabilis, mabagal, o iregular na tibok ng puso; lagnat; panghihina sa isang parte; pamumula, pamamaga, o sakit sa lugar ng sunda; matinding pagdurugo; matinding sakit ng tiyan; mga problema sa pananalita o pagbabago; hindi pangkaraniwan o madaling pagdurugo o pagpapasa. ...

Precaution:

Inirirekomenda na huwag kang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong mapanganib hanggang sa alam mo na kung paano ka magreak sa Alteplase. Ang paggamit ng Alteplase ng mag-isa, kasama ang ilang ibang mga gamot, o kasama ang alak ay maaaring makabawas sa iyong abilidad na magmaneho o gumawa ng ibang potensyal na mapanganib na mga gawain. Siguraduhing alam mo kung bakit ang sunda ay hindi gumagana bago gumamit ng Alteplase. Kung ang sunda ay hindi gumagana dahil sa rason maliban sa namuong dugo, kontaking ang iyong doktor bago gumamit ng Alteplase. Kung ang pamumula, pamamaga, o sakit ay mabuo sa lugar ng sunda, kontakin agad ang iyong doktor. Ang Alteplase ay maaaring magbawas sa bilang ng mga selula sa iyong dugo na tumutulong sa iyong dugo na mamumo (mga pleytlet). Upang pigilan ang pagdurugo, iwasan ang mga sitwasyon na kung saan ang pagpapasa o pinsala ay maaaring mangyari. Iulat ang kahit anong hindi karaniwang pagdurugo, pagpapasa, dugo sa dumi, o madilim na kulay, mahirap ilabas na mga dumi sa iyong doktor. Ang karagdagang pagmumonitor sa iyong dosis o kondisyon ay maaaring kailanganin kung ikaw ay gumagamit ng warfarin o aspirin. ...