Ginger


Unknown / Multiple | Ginger (Medication)


Desc:

Para sa pagkasira ng tiyan, pagkahilo, pagduduwal, at pagsusuka kalimitang ginamit ang luya (ginger). Ang ilang mga produktong herbal o sdiet supplement ay napag-alaman na mayroong posibleng panganib dahil sa hindi natural na sangkap nito. Inumin ang produktong ito sa pamamagitan ng bibig ayon sa direksiyon. Kung ang iyong kalagayan ay lumala, o kung sa palagay mo ay mayroon kang isang seryosong problemang medikal, humingi ng agarang medikal na atensiyon. ...

Side Effect:

Kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas na isang seryosong reaksyon humingi ng agarang atensyong medikal :pantal o butlig, pangangati, pamamaga lalo na sa mukha, dila, o lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Nasusunog na pakiramdam sa bibig o lalamunan, sakit ng tiyan, pagtatae, o heartburn ay maaaring mangyari. Makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang produktong ito ang lahat ng mga iniinum mong gamot. Sabihin rin sa iyong doktor ang mga nireseta at hindi iniresetang produktong herbal na maaari mong gamitin, lalo na sa:gamot o produktong herbal na maaaring maglagay sa iyo sa panganib ng pagdurugo, halimbawa, mga gamot na nakapagpapa-labnaw ng dugo tulad ng warfarin and heparin, anti-platelet drugs tulad ng clopidogrel at ticlopidine, damong-gamot tulad ng danshen o bawang. ...