Ginseng


Unknown / Multiple | Ginseng (Medication)


Desc:

Sa mga nakagisnan at naka-ugalian na, ang Ginseng ay maaaring magkakaiba ang konsepto sa pagtanggap at paggamit ng kasalukuyang gamot galing sa Kanluranin. Sa pagkilala ng paggamit ng mga halamang gamot, ipinapayo ang konsultasyon sa isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. Bilang karagdagan, ang konsultasyon sa isang praktisyoner na sanay na sa sa paggamit ng mga halamang gamot o suplemento sa kalusugan ay maaaring makatulong, at ang koordinasyon ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa gamutan ay napakalaking tulong. Ginagamit ang Ginseng upang lumakas ang paglaban ng katawan sa stress at upang madagdagan ang sigla. ...

Side Effect:

Madalang ang naiulat na mga reaksyong alerdyi sa Ginseng. Itigil ang pag-inum ng Ginseng at humingi ng atensyong medikal kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi kabilang ang hirap sa paghinga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Huwag kumuha ng Ginseng nang hindi kaagad nakikipag-usap sa iyong doktor kung mayroong pagdurugo o sakit na namumuong dugo, diabetes, mataas na presyon ng dugo o sakit sa puso, o kung umiinom ka ng anumang mga gamot upang maiwasan o gamutin ang mga kondisyong ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Ang lahat ng mga posibleng panganib o benepisyo ng ginseng ay maaaring hindi pa nalalaman. ...