Glatiramer - injection


Teva Pharmaceutical Industries | Glatiramer - injection (Medication)


Desc:

Ang Glatiramer ay isang klase ng mga gamot na tinatawag na Immunomodulators na tumutulong sa pamamagitan ng pagpigil sa iyong resistensya (Immune system) mula sa pagsira sa sarili nitong mga ugat(myelin). Ginagamit ang gamot na ito upang mabawasan ang mga sintomas sa mga pasyente na may pabalik-balik na Multiple Sclerosis. Ang Glatiramer ay hindi magpapagaling sa MS, ngunit maaari nitong mabawasan ang relapses na mangyari nang mas madalas. Ang glatiramer ay iniksyon sa mataba parte sa ilalim ng balat, karaniwang isang beses sa isang araw, sa pamamagitan ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Kung gagamitin mo ito sa bahay, sundin ang mga tagubilin sa pakete para sa tamang paggamit. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Glatiramer ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerhiya - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; sakit sa dibdib; mabilis na tibok ng puso; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; o matinding sakit kung saan ibinibigay ang iniksyon. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay kinabibilangan ng:pamumula, bahagyang pananakit, pamamaga, pangangati, o isang matigas na bukol kung saan ibinigay ang iniksyon; init, pamumula, o mahapding pakiramdam sa ilalim ng balat; kahinaan, pagkahilo; puting mga pantal o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; sakit sa kasu-kasuan; pagduduwal, pagtatae; pagmamanhid ng kalamnan o katigasan; sipon; mga pagbabago sa iyong panregla; o nadagdagan ang dalas sa pag-ihi. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw may alerdyi dito, o sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon:sakit sa puso tulad ng paninikip ng dibdib, o atake sa puso at sakit sa bato o atay. Dahil ang Glatiramer ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado kang magagawa mong ligtas ang gawang ito. Limitahan din ang mga inuming may alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...