Glauctabs


Akorn Pharmaceuticals | Glauctabs (Medication)


Desc:

Isang inhibitor ng carbonic anhydrase ang glauctabs / methazolamide. Isang protina sa katawan ang Carbonic anhydrase. Ang aktibidad ng protina ay binabawasan ng Methazolamide. Upang gamutin ang glaucoma ginagamit ang glauctabs / methazolamide. Sa tulong ng pagpigil sa pagkilos ng carbonic anhydrase, binabawasan ng methazolamide ang dami ng likidong ginawa sa mga mata at ang presyon binabawasan din. ...

Side Effect:

Matapos gamitin ang gamot na ito mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari tulad ng: pagduwal, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbabago ng lasa, pagsusuka, pagtatae, madalas na pag-ihi, pagkahilo, pagkahilo, o pagkapagod. Maaaring pansamantala at bumababa ang mga epektong ito habang nag-aadjust ang iyong katawan sa gamot. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: dugo sa ihi, pamamanhid o pangingilig ng mga kamay o paa, masakit na pag-ihi, pag-ring sa tainga, biglaang pagbaba ng dami ng ihi. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap: pagkalito, madaling pagdurugo, bruising, mabilis o kabog ng tibok ng puso, paulit-ulit na pagduwal o pagsusuka, mga palatandaan ng impeksyon katulad ng lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan, pag-agaw, tiyan o sakit ng tiyan, sobrang dilaw na ihi, paninilaw ng mata o balat. Kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi humingi ng agarang atensyong medikal ay maaaring kasama: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha o dila o lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Kung nakakaranas ka ng pamamaga sa lalamunan, lagnat, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, pangingit o panginginig sa mga kamay o paa, sakit sa gilid o singit, o isang pantal ay maari lamang na makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. Maaaring maging maagang palatandaan ng isang seryosong epekto ang mga sintomas na ito. Mag-ingat kapag nagmamaneho, pag-operate ng makina, o iba pang mapanganib na mga gawain. Maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pag-aantok ang glauctabs o methazolamide. Kung nakakaranas ka ng pagkahilo o pag-aantok, iwasan ang mga aktibidad na ito. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw. Ang Methazolamide ay maaaring dagdagan ang pagiging sensitibo ng balat sa sikat ng araw. Maaring gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit na proteksiyon kung hindi maiiwasan ang pagbilad sa araw. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...