Alternagel


Johnson & Johnson | Alternagel (Medication)


Desc:

Ang Alternagel/aluminum hydroxide ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng tumaas na asido sa tiyan, tulad ng pangangasim ng sikmura, pag-iiba ng tiyan, maasim na tiyan, o hindi pagkatunaw ng asido. Ang aluminum hydroxide ay ginagamit ring pambawas sa mga lebel ng pospeyt sa mga taong may ilang mga kondisyon sa bato. ...

Side Effect:

Ang mga antasidong may lamang aluminyo ay sumasama sa pospeyt, isang mahalagang kemikal sa katawan, sa tiyan. Ito ay pwedeng magsanhi ng mababang mga lebel ng pospeyt kung ang mga bato mo ay normal, lalo na kung ikaw ay gumagamit ng malaking dosis sa matagal na panahon. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sumusunod na sintomas ng mababang pospeyt: kawalan ng ganang kumain, hindi pangkaraniwang pagkapagod, panghihina ng kalamnan. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto o sintomas ng seryosong problemangmedikal ang mangyari: maitim/mahirap ilabas na mga dumi, pagbabago sa kaisipan/kalooban (halimbawa, pagkalito, malalim na tulog), sakit sa pag-ihi, sakit sa tiyan, suka na parang kapeng durog. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipabatid sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng mga alerhiya. Kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko bago gumamit ng produktong ito: madalas na pag-inom ng alak, matinding pagkawala ng tubig sa katawan (dehaydrasyon/restriksyon ng likido), mga problema sa konstipasyon, mga problema sa bato (kasama ang mga bato sa bato). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...