Glimepiride


Square Pharmaceuticals | Glimepiride (Medication)


Desc:

Ang Glimepiride ay isang gamot na nagpapababa ng asukal sa dugo na kabilang sa mga gamot para sa pagkontrol sa Diyabetis na tinatawag na Sulfonylureas. Ang gamot na ito ay ginagamit kasama ng isang wastong programa sa diyeta at ehersisyo upang makontrol ang mataas na asukal sa dugo ng mga pasyenteng may type 2 diabetes (diyabetis na hindi umaasa sa insulin). Ibinababa ng Glimepiride ang antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtulong sa insulin na ilabas itong Pancreas sa ating dugo. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, kasabay ng almusal, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag taasan o bawasan ang dosis o dalas ng pag-inom nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na epekto:pagkahilo, sakit ng ulo, pagod na pakiramdam; banayad na pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, pagtatae; nadagdagan ang pagiging sensitibo ng balat sa sikat ng araw; o banayad na pangangati o pantal sa balat. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas malubhang reaksyon ng Glimepiride ay kasama sa isang uri ng alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; maputlang balat, madaling pagsusugat o pagdurugo, lagnat, hindi pangkaraniwang kahinaan; pamamanhid o pagkirot na pakiramdam; problema sa paghinga; pakiramdam na parang mahihimatay; maitim na ihi, dumi ng kulay na luad; sakit sa itaas nabahagi ng tiyan, mababang lagnat, paninilaw; o pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, pakiramdam na hindi mapakali o magagalitin, pagkalito, guni-guni, sakit sa kalamnan o kahinaan,o Seizure. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa Thyroid, ilang mga kondisyon sa hormon tulad ng Adrenal, Pituitary Defieciency, o SIADH-syndrome ng hindi sapat na pagbibigay ng antidiuretic hormone, kawalan ng balanse sa mineral na tulad ng Hyponatremia. Dahil ang Glimepiride ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado kang magagawa mong ligtas ang gawang ito. Limitahan din ang iyong mga inumin. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...