Glucophage XR


Merck & Co. | Glucophage XR (Medication)


Desc:

Isang biguanide antidiabetic ang glucophage XR / metformin extended-release tablet. Ang trabaho ng gamut na ito ay sa paraan ng pagbawas ng dami ng asukal na inilalabas ng atay at sinisipsip ng bituka. Nakakapagbigay din ito ng tulong upang gawing mas sensitibo ang iyong katawan sa insulin na natural mo inilalabas. Ito rin ay panggamot sa type 2 diabetes. Ginagamit ito kasama ang pagdiyeta at pag-eehersisyo. Ito ay maari ding inumin na walang kasabay na ibang gamot o sa iba pang mga antidiabetic na gamot. ...

Side Effect:

Magpakonsulta sa iyong doktor kung mayroong mga pangkaraniwang epekto na nanatili o lumala: pagtatae; kabag; sakit ng ulo; hindi pagkatunaw ng pagkain; pagduduwal; sakit ng tiyan o pagkabalisa; pansamantalang lasa ng metal; nagsusuka. Agad na humigi ng tulong medikal kung ang alinman sa mga matinding epekto ay nangyari: malubhang alerdyi tulad pantal-pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; sakit sa dibdib; pagkahilo o luting na pakiramdam; mabilis o mahirap na paghinga; pakiramdam ng pagiging hindi pangkaraniwang lamig; lagnat, panginginig, o paulit-ulit na namamagang lalamunan; masamang pakiramdam; sakit ng kalamnan o kahinaan; mabagal o hindi regular na tibok ng puso; hindi pangkaraniwang pagka-antok; hindi pangkaraniwang o paulit-ulit na sakit sa tiyan o kakulangan sa ginhawa; hindi pangkaraniwang panghihina o pagod. ...

Precaution:

Ang Glucophage XR ay isang gamut na paunti-unti lang o hindi biglaan ang epekto nito s katawan. Kung mayroon kang anumang mga kondisyong medical, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay nangyayari sa iyo: mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; sakit sa puso, lalo na sa umiinum ng gamut para sa sakit sa puso; kung umiinum ng anumang gamot na reseta o hindi reseta, herbal o diet supplement; kasaysayan ng mga problema sa puso, mga problema sa baga o paghinga, mga problema sa thyroid, mga problema sa tiyan o bituka tulad halimbawa ng pagkaparalisa o pagbara, mga problema sa adrenal o pituitary, o lactic acidosis; pagsusuka, pagtatae, mahinang kalusugan o nutrisyon, mababang antas ng calcium sa dugo o bitamina B12, o anemia, o kung ikaw ay nabawasan ng tubig; kung mayroon kang impeksyon, lagnat, kamakailang pinsala, o katamtaman hanggang sa matinding pagkasunog; kung umiinom ka ng alak o pagkalulong sa alkohol; kung magkakaroon ka ng operasyon o ilang mga laboratory procedure; kung umiinum ng isang beta-blocker (tulad ng propranolol). Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...