Altinac


Upsher-Smith Laboratories | Altinac (Medication)


Desc:

Ang Altinac/tretinoin ay isang pangkasalukuyang porma ng bitaminang A na tumutulong sa balat para baguhin nito ang kanyang sarili. Ang Altinac ay isang debiratibo ng bitaminang A. ito ay ginagamit sa balat sa paggagamot ng malumanay hanggang katamtamang tigyawat at sa mga balat na napinsala ng sobrang pagkababad sa araw. Iniirita ng Altinac ang balat at nagsasanhi sa mga selula ng balat na lumaki (mahati) at mamatay ng mas mabilis, pinatataas ang palilipat ng mga tungkulin ng mga selula. ...

Side Effect:

Kasama ng mga kinakailangang epekto nito, ang Altinac ay pwedeng magsanhi ng mga matinding epekto tulad ng: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; o mga problema sa atay – paninilaw ng balat o mga mata, pagduduwal, sakit o hindi kaginhawahan ng tiyan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa, matinding pagkapagod. Kung ikaw ay may mapansing alinman dito, ihinto ang paggamit ng gamot na ito at humingi ng agarang tulong medikal. Ang mga higit na karaniwang at hindi masyadong epekto ay may kasamang: pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o sakit ng tiyan; pagkahilo, pagod, o sakit ng ulo; o inpeksyong yeast sa ari ng babae. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay may kahit anong sakit lalo ng mga kondisyon sa atay. Dahil ang Altinac ay pwedeng magdulot ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Iwasan rin ang pag-inom ng madaming alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...