Glucovance


Bristol-Myers Squibb | Glucovance (Medication)


Desc:

Kilala ang glucovance / glyburide at metformin HC1 tablets bilang isang pandagdag sa pagdidiyeta at pag-eehersisyo upang mapabuti ang pagkokontrol ng glycemic sa mga may sapat na gulang na may type 2 diabetes mellitus. Ang dosis ng Glucovance/glyburide at metformin ay dapat na indibidwal ang batayan ng kanilang pagiging epektibo habang hindi lalampas sa inirekumendang pang-araw-araw na dosis ng 20 mg glyburide/2000 mg metformin. ...

Side Effect:

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang mga sumusunod na epekto ay nagtagal o nakakabahala na kapag gumagamit ng Glucovance: pagtatae, sakit ng ulo; hindi pagkatunaw ng pagkain; sakit ng tiyan; pagduduwal; nagsusuka. Humanap kaagad ng medikal na atensyon kung ang alinman sa mga matinding epekto ay nangyari kapag gumagamit ng Glucovance: malubhang reaksiyong alerdyi (pantal; pantal; pangangati; nahihirapan sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; hindi pangkaraniwang pamamalat) ; sakit sa likod; sakit sa dibdib o balisa; pagkalito; pagkahilo o gaan ng ulo; hinihimatay; mabilis o mahirap na paghinga; pakiramdam ng pagiging hindi pangkaraniwang lamig; lagnat, panginginig, o paulit-ulit na namamagang lalamunan; pangkalahatang pakiramdam ng pagiging hindi maayos; mababang sintomas ng asukal sa dugo (hal, pagkabalisa, pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, sakit ng ulo, panginginig, hindi pangkaraniwang pagpapawis); sakit ng kalamnan o kahinaan; malubha o paulit-ulit na malabo na paningin o iba pang mga problema sa paningin; mabagal o hindi regular na tibok ng puso; sintomas ng mga problema sa atay (hal. madilaw na ihi, pagkawala ng gana sa pagkain, maputlang dumi ng tao, sakit ng tiyan, pamumutla ng mga mata o balat); hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagka-antok; hindi pangkaraniwan o paulit-ulit na pagduwal, o sakit sa tiyan o sakit ng likod; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan. ...

Precaution:

Ang mga pasyente ay dapat na bigyan ng babala laban sa labis na pag-inom ng alkohol habang umiinum ng Glucovance. Dahil sa resulta ng gluconeogenic sa atay, ang alkohol ay maaari ring magkapagbigay ng panganib na hypoglycemia. Ang mga pasyente na umiinum ng Glucovance kasama ang isang thiazolidinedione ay maaaring magbigay ng peligro para sa may hypoglycemia. Kilala na napapalabas ng bato ang Metformin at ang peligro ng akumulasyon ng metformin at lactic acidosis ay nagdaragdag sa antas ng pagkasira sa bato (renal). Ang gamot na glyburide at metformin ay pwedeng maging dahilan ng pagiging sensitibo ang iyong balat sa sikat ng araw. Iwasan ang hindi kinakailangan o matagal na pagbilad sa sikat ng araw at magsuot ng pananggalang na damit, salaming pang-araw, at sunscreen. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktorsa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...