Glumetza


Biovail | Glumetza (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Glumetza o metformin na mayroong tamang gawa sa pagdidiyeta at ehersisyo at maaring sa iba pang mga gamot upang makontrol ang mataas na asukal sa dugo. Ang gamut na ito ay ginagamit din sa mga pasyente na may type 2 diabetes (non-insulin-dependant diabetes). Ang pagkontrol sa mataas na asukal sa dugo ay nakakatulong na maiwasan ang pagkasira ng bato, pagkabulag, mga problema sa nerve, pagkawala ng kamay at paa, at mga problema sa sekswal. Ang tamang pagkontrol sa diyabetis ay maaari ring makapagbawas ng panganib ng atake sa puso o stroke. Ang Glumetza o metformin ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagtulong na maibalik sa tama ang iyong katawan sa insulin na natural na inilalabas. Binababaan din nito ang dami ng asukal na inilalabas ng iyong atay at sinisipsip ng iyong tiyan o bituka. ...

Side Effect:

Kumuha ng tulong medikal at itigil ang paggamit ng Glumetza kung nakararanas ka ng alinman sa mga palatandaan ng isang alerdyi: mga pantal; hirap paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, pagtatae, panghihina, o isang metal na lasa sa bibig ay maaaring mangyari. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala tulad ng mga mga sintomas ng tiyan na nagaganap pagkatapos ng mga unang araw ng iyong paggamot ay maaaring mga palatandaan ng lactic acidosis. Hindi karaniwang sanhi ng glumetza ang mababang asukal sa dugo (hypoglycemia). Maaaring mangyari ang mababang asukal sa dugo kung ang gamot na ito ay inireseta ng iba pang mga gamot na kontra-diabetes. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kung ang dosis ay kailangan bawasan ang iba pang (mga) gamot sa diabetes. Kasama sa mga simtomas ng mababang asukal sa dugo ang biglaang pagpapawis, pag-alog, mabilis na tibok ng puso, gutom, malabong paningin, pagkahilo, o nanginginig na mga kamay at paa. Ugaliing magdala ng mga glucose tablet o gel upang maibsan ang mababang asukal sa dugo. ...

Precaution:

Bago uminum ng gamot na ito, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi o kung mayroon kang mga malubhang problema sa paghinga tulad ng sakit sa baga, malubhang hika, metabolic acidosis (diabetic ketoacidosis), mga problema sa dugo tulad ng anemia, kakulangan sa bitamina B12, sakit sa bato, sakit sa atay. Sabihin sa iyong doktor na umiinom ka ng gamot na ito bago sumailalim sa operasyon o anumang pamamaraan ng X-ray o pag-scan gamit ang injectable iodinated contrast material. Kakailanganin mong pansamantalang ihinto ang gamot na ito bago ang oras ng iyong operasyon o pamamaraan. Ipaalam sa iyong doktor o dentista bago mag-opera ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo kabilang ang mga hindi niresetang gamot, mga gamut na nireseta, at mga produktong herbal. Posibleng makaranas ka ng malabong paningin, pagkahilo, o pag-aantok dahil sa labis na mababa o mataas na antas ng asukal sa dugo. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Habang ginagamit ang gamot na ito limitahan ang pag-inum ng alkohol dahil maaari nitong dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng lactic acidosis at magkaroon ng mababang asukal sa dugo. Ang mataas na lagnat, mga tabletas sa tubig (diuretics tulad ng hydrochlorothiazide), labis na pagpapawis, pagtatae, o pagsusuka ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng labis na tubig sa katawan (pag-aalis ng tubig) at dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng lactic acidosis. Sabihin kaagad sa iyong doktor at ihinto ang pag-inum ng gamot na ito kung mayroon kang matagal na pagtatae o pagsusuka. Siguraduhing uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang pagka-dehydrate maliban kung ipapayo sa iyo ang iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Sa paggamit ng birth control habang ginagamit ang gamot na ito, magtanonng sa iyong doktor o parmasyutiko para sa tamang gabay. ...