Gonal - F


Serono | Gonal - F (Medication)


Desc:

Ang Gonal-f / follitropin alfa injection pen ay para sa pagtulong upang magkaroon ng itlog ang babae sa obaryo at pagbubuntis ng oligo-anovulatory infertile na pasyente at hindi ito dulot ng pangunahing ovarian failure. Ang Gonal-f ay kontraindikado sa mga kababaihan na positibo sa ng bago ang hypersensitivity sa preparasyon ng FSH, pangunahing ng gonadal failure, hindi makontrol na thyroid o adrenal dysfunction at pagbubuntis. Hindi ipinapayong gumamit ng Gonal-f ang mga kababaihang nagpapasuso. ...

Side Effect:

Karaniwang mga epekto sa paggamit ng Gonal-F ay ang sakit ng ulo, sakit ng tiyan, pamamaga o paglaki ng tiyan, OHSS at pagduwal. Ang pasa, sakit at pamumula ay maaaring mangyari sa lugar ng pinag-iniksyonan. Ang katamtaman ngunit hindi naman komplikadong paglaki ng ovarian ay iniulat para sa pagbalik nang walang gamot sa loob ng dalawa o tatlong linggo. Mga bihirang epekto tulad ng: pag-ikot ng mga ovary (ovarian torsion), isang komplikasyon ng OHSS. Ang pagbuo ng dugo sa isang ugat (thromboembolism) kalimitan ay sa binti (deep vein thrombosis) ng mga kababaihan; paglala ng mga sintomas ng hika sa mga kababaihan ay bihira lamang mangyari. ...

Precaution:

Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon ka ng: iba pang mga problema ng hindi pagbuntis (tulad halimbawa ng primary ovarian failure), abnormal na pagdurugo mula sa ari ng babae o matris, mga problema sa thyroid, kondisyon sa adrenal gland, kanser sa reproductive organ (halimbawa dibdib, matris, obaryo), bukol sa utak (halimbawa pituitary tumor), ovarian cyst o lumalaking mga obaryo (hindi dahil sa polycystic ovary syndrome). Posibleng makaranas ng higit sa isa ang mga kapanganakan bilang resulta ng gamot na ito. Ang mga kahihinatnan at benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong pagbubuntis ay dapat na talakayin sa iyong doktor. Kapag ikaw ay nabuntis na itigil ang paggamit ng gamot na ito. Sabihin agad sa iyong doktor kung sa palagay mo ay buntis ka. ...