Gramicidin, polymyxin b - ophthalmic, otic


Paddock Laboratories | Gramicidin, polymyxin b - ophthalmic, otic (Medication)


Desc:

Mga antibiotics ang Gramicidin, neomycin, at polymyxin B na ginagamit upang bigyan ng lunas ang mga impeksyon dulot ng bakterya. Ang kombinasyon ng mga antibiotics na ito ay ginagamit para gamutin o maiwasan ang mga impeksyon sa mata o tainga. Gamitin ang gamot na ito 3 hanggang 4 na beses sa isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Para sa wastong paggamit ng gamot na ito sundin ang mga payo sa tatak. Ang gamot na ito ay patuloy na gamitin para sa buong iniresetang dami ng oras kahit na mawala ang mga sintomas pagkalipas ng ilang araw upang maiwasan ang isang pagbabalik sa dati ng impeksyon. ...

Side Effect:

Karaniwan sa gamot na ito ay ginagamit kadalasan at ang mga resulta ay hindi seryoso. Ngunit ang ilang epekto ay ang nasusunog, nakaka-irita, may kirot, nangangati, pamumula, malabong paningin, pangangati ng talukap ng mata, pamamaga ng talukap ng mata o magbalat-balat, pagluluha, o pagiging sensitibo sa ilaw. Tawagan ang iyong doktor kung ano man sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Agad na humingi ng pangangalagang medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod, o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pag-sign:pantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal ngunit ang isang reaksiyon ng alerdyi ay bihira lang. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon kang iba pang mga problema sa mata o tainga, o kung gumagamit ka ng contact lens. Maaaring maging dahilan ng gamot na ito ang mga problema sa paningin, iwasan ang magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong maaari mong maisagawa ang aktibidad na ito nang ligtas. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...