Grape seed


Unknown / Multiple | Grape seed (Medication)


Desc:

Ginagamit ang grape seed para sa may mga problema sa sirkulasyon ng dugo tulad ng kakulangan ng hangin sa mga ugat, pamamanas at ilang mga problema sa mata (eye strain). Ginagamit din ang grapeseed bilang mapagkukunan ng mga antioxidant at pangunahing fatty acids upang maprotektahan laban sa sakit sa puso. Ang ilang mga produktong herbal o diet supplement ay napag-alaman na ito ay naglalaman ng hindi natural na sangkap na posibleng makasama sa kalusugan. ...

Side Effect:

Bagamat posible na maaaring madalang ang mga reaksiyong alerdyi sa grape seed. Tumigil sa pag-inom ng grapeseed at humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng isang malubhang reaksiyon sa katawan katulad ng alerdyi kabilang ang hirap na paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o mga pantal. Wala ng iba pang mga epekto ang naiulat mula sa paggamit ng grape seed. Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko, o propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan tungkol sa anumang epekto na tila hindi pangkaraniwan o lalo na nakakaabala. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang lahat ng mga posibleng panganib at/o mga benepisyo ng grape seed ay maaaring hindi pa nalalaman. Bilang karagdagan, walang kumukontrol pagdating sa pamantayan sa lugar ng paggawaan ng gamot na ito. Nagkaroon ng mga pagkakataon kung saan ipinagbili ang mga herbal/health supplement na nahawahan ng mga nakakalason na metal o iba pang mga gamot. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...