Altretamine


MGI Pharma, Inc. | Altretamine (Medication)


Desc:

Ang Altretamine ay kasama sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na antineoplastics na ginagamit para gamutin ang kanser sa mga obaryo. Ang Altretamine ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser. Ang gamot na ito ay nirireseta lamang at dapat na inumin gamit ang bibig eksaktong gaya ng inutos ng iyong doktor. Huwag tataasan ang iyong dosis ng walang pagpayag ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ng gamot na ito ay: kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pagsusuka, paghihina at pagod. Sa mga kasong alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, humingi ng alagang medikal. Ang ibang mga mas seryosong epektong nangangailang ng agarang tulong medikal ay may kasamang: hinid pangkaraniwang pagpapasa o pagdurugo, pagkahilo, lagnat, mabilis na tibok ng puso, pagkahimatay, mga pagbabago sa kalooban, pamamaga ng lalamunan at pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: mga karamdamang sumpong, sakit sa sistemang nerbos, mga karamdaman sa dugo, sakit sa bato, sakit sa atay, bulutong, Herpes zoster o kahit anong mga inpeksyon. Ito ay pwedeng magsanhi ng mga pulikat sa tiyan, mga sakit ng ulo, at pamumula. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...