Griseofulvin - oral tablet


GlaxoSmithKline | Griseofulvin - oral tablet (Medication)


Desc:

Ang dosis ng gamot na ito ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa isinasagawang pagagamot. Sa mga bata, ang dosis ay ibinabatay sa timbang. Ang tagal ng paggamot ay depende sa uri ng impeksyon na nararanasan. Ang paggamot sa naturang impeksyon ay nakatutulong upang aalisin ang mga sintomas tulad ng pangangati, pamumula/ pagbabalat / pangangaliskis ng balat, at pangungulay ng kuko. Ang gamot na ita ay pinapahinto ang paglaki ng fungi. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyong fungal ng balat, buhok, at mga kuko na hindi nagamot ng mga cream / lotion. Hindi nito ginagamot ang mga impeksyon na dulotng bakterya o lebadura. ...

Side Effect:

Ang matagal at paulit-ulit na paggamit ng gamot na ito ay maaaring maging sanhi ngoral thrush o isang bagong impeksyon sa lebadura ng puki (oral o vaginal fungal infection). Ang sakit sa ulo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, paghilab o pagsakit ng tiyan, pagkapagod, pagkahilo, o problema sa pagtulog ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung anuman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto na ito ang nararanasan:ang pag-dilaw ng mga mata o balat, pagsakit o paghilab ng tiyan, tuloy-tuloy na pagduduwal o pagsusuka, maitim at mabahong ihi, pagbabago sa dami ng ihi, mga palatandaan ng impeksyon (halimbawa, lagnat, patuloy na namamagang lalamunan). ...

Precaution:

Gumamit ng sunscreen at magsuot ng proteksiyon na damit kapag nasa labas. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para magamit sa panahon ng pagbubuntis. Maaari itong makapinsala sa isang hindi pa ipinanganak na sanggol. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong:isang uri ng sakit sa dugo (Porphyria), malubhang sakit sa atay. Pag-usapan ang mga panganib at benepisyo nito sa iyong doktor, at tanungin kung gaano katagal kailangang maghintay mula sa iyong huling dosis bago subukang bumuo ng bata. Hindi pa alam kung ang gamot ba na ito ay naipapasa sa gatas ng ina. ...