Guanabenz - oral


Unknown / Multiple | Guanabenz - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Guanabenz upang magbigay ng lunas sa mataas na presyon ng dugo. Ang tulong ng gamot na ito ay sa pamamagitan ng pagbawas ng bilis ng tibok ng iyong puso at pagrerelaks ng mga daluyan ng dugo upang ang dugo ay mas madaling dumaloy sa katawan. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon daahil ang gamot na ito kung minsan ay inireseta para sa iba pang mga paggamit. ...

Side Effect:

Magpatingin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga reaksyong ito ay nanatili o lumalala kapag gumagamit ng Guanabenz: paninigas ng dumi; pagkahilo; pag-aantok; tuyong bibig; pagod. Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa malubhang epekto na nararanasan kapag gumagamit ng Guanabenz: malubhang epekto (butlig; pantal; nahihirapan sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); mga pagbabago sa tibok ng puso; kawalan ng kakayahang makipagtalik; malakas na kabog ng dibdib. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Abisuhan ang iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa atay, mga problema sa bato, mahigpit na naharang na mga daluyan ng dugo sa puso (coronary artery disease), matindi at pabalik-balik na sakit sa dibdib (angina), nagdaang atake sa puso, pagbara ng mga daluyan ng dugo sa utak (cerebrovascular disease). Maaaring maging sanhi ng gamot na ito ang pagkahilo o pag-aantok. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Maaaring dagdagan ang mga epektong ito ang paggamit ng alkohol o iba pang mga gamot na sanhi ng pag-aantok. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Mahalagang paalala ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil sila ay mas sensitibo sa mga epekto ng gamot, lalo na ang pagkaantok at pagkahilo. Sabihin sa iyong doktor o dentista bago mag-opera na umiinum ka ng gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...