Guanadrel - oral


Sanofi-Aventis | Guanadrel - oral (Medication)


Desc:

Ang Guanadrel ay kabilang sa klase ng mga gamot na tinatawag na antihypertensives, na ginagamit upang gamutin ang altapresyon (hypertension). Ang gamot na ito nakakatulong sa pamamagitan ng pagrerelaks at pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo na nagreresulta sa pinababang presyon ng dugo. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, tulad ng parehong oras ng araw, tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa gamutan. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto na sanhi ng Guanadrel ay ang pagkahilo, pag-aantok, sakit ng ulo, paninigas ng dumi, pagtatae, kabag, pagkawala ng gana sa pagkain, pagkapagod, at baradong ilong. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay kasama sa reaksyon ng alerdyi - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa dibdib, hinahabol na hininga, pantal sa balat, pamamaga ng mga kamay o paa, malabo ang paningin, pamumutla ng mga mata o balat. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa puso o daluyan ng dugo, ulser sa tiyan, pagtatae, pheochromocytoma, hika, o lagnat. Dahil ang Guanadrel ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...