Alu - Cap


3M Pharmaceuticals | Alu - Cap (Medication)


Desc:

Ang Alu - Cap/aluminium ay isang natural na lumilitaw na mineral. Ang aluminium hydroxide ay isang antasido. Ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng tumaas na asido sa tiyan, tulad ng pangangasim ng sikmura, pag-iiba ng tiyan, maasim na sikmura, o hindi pagtutunaw ng asido. Ang aluminum hydroxide rin ay tumutulong sa pagpapababa ng mga lebel ng pospeyt sa mga taong may ilang kondisyon sa bato. Binibigkis nito ang pospeyt sa tiyan para mas kaunti ang masipsip sa katawan. Ang pagkontrol sa mga lebel ng pospeyt ay tumutulong sa pagpipigil ng mga problema sa buto (renal osteodystrophy). Ang medikasyong ito ay ginagamit rin upang gamutin ang mga sintomas ng sobrang asido sa tiyan tulad ng pag-iiba ng tiyan, pangangasim ng sikmura, at hindi pagkatunaw ng asido. ...

Side Effect:

Ang karaniwang epekto ng paggamit ng gamot na ito ay maaaring may kasamang konstipasyon. Ito ay pwedeng magsanhi sa ibang mga problema tulad ng almuranas at obstruksyon sa bowel. Ang mga antasidong may lamang aluminyo ay sumasama sa pospeyt, isang mahalagang kemikal sa katawan, sa tiyan. Ito ay pwedeng magsanhi ng mababang mga lebel ng pospeyt kung ang mga bato mo ay normal, lalo na kung ikaw ay gumagamit ng malaking dosis sa matagal na panahon. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sumusunod na sintomas ng mababang pospeyt: kawalan ng ganang kumain, hindi pangkaraniwang pagkapagod, panghihina ng kalamnan. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto o sintomas ng seryosong problemangmedikal ang mangyari: maitim/mahirap ilabas na mga dumi, pagbabago sa kaisipan/kalooban (halimbawa, pagkalito), malalim na tulog, sakit sa pag-ihi, sakit sa tiyan, suka na parang kapeng durog. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko bago gumamit ng medikasyong ito kung ikaw ay may sakit sa bato, mga bato sa bato, matinding konstipasyon, kung ikaw ay pagkawala ng tubig sa katawan, o kung ikaw ay madalas na umiinom ng alak. Huwag gagamitin ang aluminum hydroxide ng mas matagal pa sa 2 linggo ng walang abiso ng iyong doktor. Iwasan ang paggamit ng ibang mga medikasyon kasabay ng aluminum hydroxide. Ang mga antasido ay pwedeng gawing mas mahirap para sa iyong katawan ang pagsipsip ng ilang mga gamot. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...