Halfan


GlaxoSmithKline | Halfan (Medication)


Desc:

Ang Halfan/halofantrine ay isang gamot laban sa malaria. Ito ay panglunas sa mga matatandang maaring uminom ng gamot at mayroon katamtaman hanggang hindi gaanong malalang malaria. Iniinom ang gamot na ito na may kasamang isang baso ng tubig, gaya ng nirekomenda ng iyong doktor. Ang dami ng dose ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyon at reaksyon sa gamutan. Huwag taasan ang dose o dalasan nang hindi kumukonsulta sa doktor. ...

Side Effect:

Kasama itosa mga malalalang reaksyon:allergy--rash, pangangati, hirap sa paghinga, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o hives; mabilis o iregular na tibok ng puso; pagkabog ng dibdib; pagkahilo o pagkahimatay; pananakit ng dibdib; mahinang ulirat; o mga seizure. Kung mapansin mo ang alinman sa mga ito, humanap kaagad ng medikal na atensyon. Ang mga di-gaanong malalang side effect ng Halfan ay: pagduduwal, pagsusuka, diarrhea, walang ganang kumain, pananakit ng sikmura, pagkahilo, pananakit ng ulo, pag-ubo, pangangati, panlalamig o panginginig, o pananakit ng kalamnan. Kung alinman dito ang magtagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung meron kang allergy, kung gumagamit ka rin ng ibang gamot sakit sa bato o sakit sa atay. Dahil ang Halfan ay nagdadala ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabigat na makina hanggang sigurado ka nang magagawa ang mga ito nang ligtas. Isa pa, limitahan ang pag-inom ng alak. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso ng iyong doktor. ...