Halofantrine - oral


AstraZeneca | Halofantrine - oral (Medication)


Desc:

Ang Halofantrine ay panglunas sa malaria, Huwag sorbahan sa pinayong dose ang paggamit sa gamot na ito, at ang mga seryosong side effect ay maaaring mangyari. Huwag inumin kasama ng pagkain. Ang pag-inom ng gamot na ito kasama ang pagkain ay nagdaragdag sa mga side effect. Ang dosage ay nakabatay sa iyong kondisyong medikal at reaksyon sa gamutan. Inumin ang gamot na ito nang walang laman ang sikmura, 1 oras bago o matapos kumain, kadalasang bawat 6 na oras sa 3 dose o gaya ng pinayo ng iyong physician. ...

Side Effect:

Ang seryosong allergic reaction sa gamot na ito ay di-kadalasan pero humanap kaagad ng medikal na atensyon kung ito ay mangyari. Ito ang iilang sintomas ng isang seryosong allergic reaction:pagpapantal, pangangati, pamamaga, sobrang pagkahilo, hirap sa paghinga. Ipaalam sa iyong doktor kaagad kung ikaw ay nagkaroon ng mga bihira pero seryosong mga side effect:ubo, pananakit ng kasukasuan, panginginig, diarrhea, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng sikmura, walang ganang kumain, pagkahilo at pananakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung alinman dito ay nagtagal o lumala, ipaalam agad sa iyong doktor. ...

Precaution:

Ang drogang ito ay nakakahilo; mag-ingat sa mga gawaing nangangailangan ng pagiging alerto gaya ng pagmamaneho o paggamit ng makina. Limatahan ang pag-inom ng alak. Sabihin sa iyong doktor ang iyong medikal na kasaysayan gaya ng mga allergy, sakit sa puso (hal. arrhythmias o heart conduction disorder gaya ng QT prolongation), kasaysayan ng pamilya sa sakit sa puso (hal. mga arrhythmias), hindi maipaliwanag na pagkahimatay. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...