Hamamelis leaf - oral

Boiron | Hamamelis leaf - oral (Medication)

Desc:

Ang Hamamelis ay tumutulong na magpaliit at magpasikip ng mga daluyan ng dugo pabalik sa normal nitong sukat, ginagamit din bilang aktibong sangkap sa maraming gamot na hemorrhoid, panggamot sa tigyawat, panglunas sa psoriasis at eczema at minsan ay nakikita bilang sangkap sa mga eye drop. Ito ay kadalasang ginagamit na panglunas sa postnasal tearing ng perineum. Ang dahon ng Hamamelis ay ginagamit sa diarrhea at varicose veins. Inumin ito gaya ng nirekomenda ng iyong healthcare provider. Sundin ang mga instruksyon na nasa label para magamit nang tama. ...


Side Effect:

Ang dahon ng Hamamelis ay kadalasang tinatanggap ng katawan at hindi nagdadala ng seryosong mga side effect. Ang pananakit ng simura, pagduduwal, at constipation ay maaaring mangyari. Ang allergic reaction ay isa sa mga mas bihira pero malalang mga side effect--pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, mukha o hives, matinding pananakit ng sikmura, paninilaw ng mata at balat, maitim na pag-ihi. ...


Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung meron kang allergy. Sabihin sa iyong doktor o pharmacist kung gumagamit ka ng ibang gamot o kung mayroon o nagkaroon ng mga malalalang karamdaman. Hindi ito rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso ng iyong doktor. ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».