Alupent


Boehringer Ingelheim | Alupent (Medication)


Desc:

Ang Alupent/metaproterenol sulfate USP ay tinukoy bilang bronchodilator para sa brongkial na hika at para sa reversible bronchospasm na maaaring mangyari sa asosasyong kasama ng brongkitis at empaysema. Ang Alupent (metaproterenol sulfate USP) Inhalation Aerosol ay hindi inirirekomenda para sa mga batang may edad na mas mababa sa 12. Ang karaniwang isang dosis ay dalawa hanggang tatlong paglanghap. Sa paulit-ulit na pagdodosis, ang paglanghap ay hindi dapat maulit ng mas madalas para sa kada tatlo hanggang apat na oras. Ang pangkabuuang dosis kada araw ay hindi dapat lumampas sa 12 na paglanghap. Ang Alupent/metaproterenol sulfate USP ay tinukoy bilang bronchodilator para sa brongkial na hika at para sa reversible bronchospasm na maaaring mangyari sa asosasyong kasama ng brongkitis at empaysema. ...

Side Effect:

Ang mga hindi masyadong madalas na masamang karanasan ay may kasamang sakit ng ulo, pagkahilo, mga palpitasyon, gastrointestinal distress, pangangatog, iritasyon ng lalamunan, pagduduwal, pagsusuka, paglala ng ubo at hika, takikardiya. Ang mga masamang reaksyon ay katulad ng mga naitala na may kasamang ibang simpatomimetikong ahente. Ang Beta adrenergic agonists ay dapat na iadministera ng may ingat sa mga pasyenteng ginagamot ng monoamine oxidase inhibitors o tricyclic antidepressants, dahil ang mga aksyon ng beta adrenergic agonists sa sistemang baskyular ay maaaring maging posible. Ang Alupent (metaproterenol sulfate), katulad ng beta adrenergic agonists, ay pedeng magprodyus ng makabuluhang kardyubaskyular na epekto sa ilang pasyente, na sinukat ng bilis ng pulso, presyon ng dugo, mga sintomas, at/o mga pagbabago ng ECG. Sa ibang mga beta adrenergic aerosols, ang Alupent (metaproterenol sulfate) ay pwedeng magprodyus ng paradoxical bronchospasm (na pwedeng maging banta sa buhay). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipabatid sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Dahil ang metaproterenol ay isang sympathomimetic amine, ito ay dapat na gamitin ng may ingat sa mga pasyenteng may karamdamang kardyobaskyular, kasama ang iskemik na sakit sa puso, altapresyon o kardyak na mga aritmiya, sa mga pasyenteng mayroong hyperthyroidism o dyabetis melitus, at sa mga pasyenteng kasalasan ay hindi na tumutugon sa mga sympathomimetic amines o mayroong mga kombulsibong karamdaman. Ang kaligtasan at pagkaepektibo sa mga pedyatrikong populasyong may edad na mas mababa sa 12 taon ay hindi naitatag. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...