Hawthorn - Paducel


Unknown / Multiple | Hawthorn - Paducel (Medication)


Desc:

Ang Hawthorn ay tradisyunal na ginagamit bilang lunas sa sakit sa bato at pantog, lunas sa sakit sa sikmura, pampagana sa pagkain at pampaganda ng sirkulasyon. Kasama sa ibang tradisyunal na gamit ng hawthorn ay gamot sa stress, pagkanerbiyos, at sakit sa pagtulog. Kainin ang produktong ito gaya ng nirekomenda. Kung ang iyong kondisyon ay nagtagal o lumala, o kung sa tingin mo ay meron kang seryosong medikal na problema. Dapat kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga kondisyong itobago gumamit ng produktong ito. Ang iilang herbal/diet supplement na produkto ay maaaring merong nakasasamang mga impurity/additive. Ang hawthorn ay ginagamit para sa pagpalya ng puso, pananakit ng dibdib (angina), at altapresyon. ...

Side Effect:

Humanap kaagad ng medikal na atesyon kung makaranas ng alinman sa mga sintomas ng serysong allergic reaction gaya ng:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, mahirap na paghinga. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga bihira pero seryosong mga side effect ay mangyari:mabilis/kumakabog na tibok ng puso, maikling paghinga, pagbabago sa mental/mood (hal. pagka-irita). Pagduduwal, pagsama ng sikmura, pagkahilo, pagkaantok, pagpapawis, hirap sa pagtulog o pananakit ng ulo ay maaaring mangyari.

...

Precaution:

Limitahan ang pag-inom ng mga inuming alkoholiko. Ang mga produkto nitong nasa porma ng likido ay maaaring may halong asukal at/o alkohol. Ang pag-iingat ay nirerekomenda kung meron kang diyabetis, adiksyon sa alak, o sakit sa atay. Kung meron ka ng mga sumusunod na problema sa kalusugan, kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist bago gumamit ng produktong ito:sakit sa puso (hal. Pagpalya ng puso, angina), mababang presyon ng dugo. Suriin ang mga label na nasa iyong mga gamot (hal. produkto para sa ubo't sipon) dahil maaaring meron itong mga sangkap na nakakapagpatulog.

...