Helidac


Procter & Gamble | Helidac (Medication)


Desc:

Ang Helidac ay isang kombinasyong gamot mula sa bismuth subsalicylate, metronidazole, at tetracycline at ginagagamit na panlunas sa helicobacter pylori, isang impeksyong bakteryal na maaaring magdala ng ulcer. Ang bismuth subsalicylate ay isang katamtamang antibiotic. Ang metronidazole at tetracyline ay mga antibiotic din na lumalaban sa mga bakterya sa iyong katawan. ...

Side Effect:

Maaaring makasama ito sa mga side effect: matinding pananakit ng ulo; pagbabago ng paningin; pagkalito; pagduduwal, pananakit ng itaas na bahagi ng sikmura, pangangati, pagkawala ng ganang kumain, pangingitim ng ihi, kulay-putik na dumi, jaundice (paninilaw ng balat o mga mata); maputlang balat, pagkahilo o pagbaba ng hininga, mabilis na tibok ng puso, hirap magconcentrate; matinding diarrhea, o seizure (pagkokombulsyon). Ang hindi gaanong kaseryosong mga side effect ay: pagduduwal, pagsusuka, o diarrhea; lasang kalawang sa bibig; pamamanhid o pamimintig; pagkahilo, pagkawala ng koordinasyon; namamagang dila, maitim o mabuhok na dila, hirap sa paglunok ; pagkati ng ari ng babae o pagdidischarge. Humanap kaagad ng medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang sintomas ng seryosong allergic reaction gaya ng: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o pharmacist kung meron kang anumang medikal na kondisyon, lalo na ng mga sumusunod: kung ikaw ay gumagamit ng preskripsyon o gamot na nonprescription, herbal preparation, o dietary supplement; kung ikaw ay may allergy sa gamot, pagkain, o ibang mga substansya; kung ikaw ay may kasaysayan ng problema sa dugo (hal. epilepsy), problema sa nerbiyo o utak, sakit sa sikmura o pagdumi (hal. pamamaga, Crohn disease), o lupus; kung ikaw ay o gumagaling mula sa impeksyong dala ng virus (hal. tigdas, trangkaso, shingles). Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...