Heme iron polypeptide - oral


Alaven Pharmaceuticals | Heme iron polypeptide - oral (Medication)


Desc:

Ang produktong ito ay isang iron supplement na ginagamit pang-iwas o panlunas sa mababang lebel ng iron sa dugo (hal. Dala ng anemia o habang nagbubuntis). Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan ng katawan nang makagawa ito ng pulang selyula ng dugo at nang manatili kang malusog. Inumin ang produktong ito, may pagkain man o wala, gaya ng inutos. Sundin ang lahat ng mga direksyon na nakalagay sa pabalat ng produkto. Kung ikaw ay hindi sigurado sa alinman sa mga impormasyon, kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist. ...

Side Effect:

Ang mga sumusunod na side effect ay maaaring mangyari matapos gamitin ang gamot:konstipasyon, diarrhea, pagduduwal, masamang lagay ng sikmura o cramp sa tiyan/sikmura. Kung alinman dito ang magtagal o lumala, ipagbigay-alam sa iyong doktor o pharmacist kaagad. Ang iron ay maaaring gawing maitim ang iyong dumi, na hindi naman nakakasama. Ang seryosong allergic reaction sa paggamit ng produktong ito ay bibihira. Ngunit humanap kaagad ng medikal na atesyon kung makaranas ng alinman sa mga sintomas ng serysong allergic reaction gaya ng:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, mahirap na paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor o pharmacist kung meron kang anumang tipo ng allergy. Ang produktong ito ay maaaring may mga inaktibong sangkap, na maaaring magdulot ng mga allergic reaction o ibang problema. Kausapin ang iyong pharmacist para sa karagdagang detalye. Ang produktong ito ay hindi dapat gamitin kung meron kang espisipikong kondisyong medikal. Bago gumamit ng produktong ito, kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist kung meron kang:iron overload disorder (hal, hemochromatosis). Kung meron ka ng mga sumusunod na problema sa kalusugan, kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist bago gumamit ng produktong ito:ibang uri ng anemia (hal, hemolytic), paulit-ulit na pagpapasalin ng dugo, problema sa tiyan/bituka (hal, ulcer, colitis). Ang produktong ito ay gawa sa pulang selyula ng dugo ng mga baka. Kung hindi mo gustong gumamit ng mga produktong gawa sa hayop, kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa ibang produktong may iron. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis bago gumamit ng produktong ito. Ang iron ay napupunta sa gatas ng ina. Kumonsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...