Hemin for injection


Unknown / Multiple | Hemin for injection (Medication)


Desc:

Ang Hermin ay isang enzyme inhibitor na gawa sa mga pulang selyula ng dugo. Pinapababa nito ang produksyon ng iilang enzyme sa katawan. Ang Hermin ay panlunas sa mga sintomas ng minsanang pag-atake ng porphyria na may kinalaman sa buwanang dalaw sa mga babae. Ang hermin ay tumutulong na kontrolin ang mga sintomas gaya ng pananakit, pagtaas ng heart rate o presyon ng dugo, o mga pagbabago sa estado ng pag-iisip. Ang hermin ay hindi dapat gamiting lunas sa porphyria cutanea tarda. Kinokontrol lang nito ang mga sintomas ng pag-atake ng porphyria. ...

Side Effect:

Ang sobrang malalang allergic reaction sa gamot na ito ay bibihira pero humanap kaagad ng medikal na atensyon kung mangyari ito. Ang mga sumusunod ay sintomas ng allergic reaction:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), sobrang pagkahilo, hirap sa paghinga. Ang pamumutla o pananakit, pagtigas o pamamaga ng mga daluyan ng dugo ay maaaring maganap. Kung alinman sa mga ito ang manyari, ipagbigay-alam sa iyong doktor o pharmacist kaagad. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kaagad kung nagkaroon ka ng mga paunang senyales ng impeksyon gaya ng nagtatagal na pananakit ng lalamunan o lagnat, paninilaw ng mata o balat, o maitim na ihi. Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o pharmacist ang iyong medikal na kasaysayan. Bagaman bibihira, posibleng ang gamot na ito ay mayroong mga substansyang nagdadala ng impeksyon dahil ito ay gawa sa plasma ng tao. ...