Entereg


Adolor | Entereg (Medication)


Desc:

Ang Entereg/alvimopan ay ginagamit upang tulungan ang bowel na makabawi ng mas mabilis pagkatapos ng operasyon sa bowel, upang ikaw ay pwedeng kumain ng mga buong pagkain at magkaroon ng regular na mga bowel movement. Ang Entereg/alvimopan ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na peripherally acting mu-opioid receptor antagonists. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagprotekta sa bowel mula sa mga epekto ng opioid (narkotiko) na mga medikasyon na ginagamit upang gamutin ang sakit pagtapos ng operasyon. ...

Side Effect:

Ang Entereg/alvimopan ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang madalang o hindi mawala: konstipasyon; gas; pangangasim ng sikmura; hirap umihi; sakit ng likod. Sabihin sa iyong mga katulong kung ikaw ay mayrong seryosong epekto tulad ng: maputlang balat, madaling pagpapasa o pagdurugo, panghihina; masakit o hirap na pag-ihi; pag-ihi ng mas kaunti kaysa karaniwan o wala talaga; o pagkalito, hindi pantay na tibok ng puso, matinding pagkauhaw, dumaming pag-ihi, hindi kaginhawahan ng binti, panghihina ng kalamnan o panlalata. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamangL sakit o pag-iiba ng tiyan; pagduduwal, pagsusuka; pagtatae; konstipasyon, gas; o sakit ng likod. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Entereg, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa alvimpan o sa kahit anong ibang mga medikasyon o kung ikaw ay gumagamit o kamakailan lamang na gumamit ng opioid (narkotiko) na mga medikasyon. Maaaring sabihin ng iyong doktor na huwag kang gagamit ng alvimopan kung ikaw ay nakainom ng kahit anong mga opioid na medikasyon sa loob ng 7 araw bago ang iyong operasyon. Ipaalam sa iyong doktor kung anong ibang mga medikasyong may reseta at wala, mga bitamina, suplementong nutrisyonal, at mga produktong erbal ang iyong ginagamit o balak na gamitin. Upang masigurong ligtas mong magagamit ang Entereg/alvimopan, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga ibang kondisyong ito: sakit sa atay; o sakit sa bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...