Hep - Lock


Baxter International | Hep - Lock (Medication)


Desc:

Ang Hep-Lock ay ginagamit sa pagpapanatili sa mga IV catheters na nakabukas at malayang nakakaagos nang malaya. Ang Heparin ay tumutulong na panatilihin ang dugo na umaagos nang maayos at hindi namumuo sa catheter sa paggawa ng espisipikong natural na substansya sa iyong katawan (anti-clotting protein) na gumana nang maayos. Kilala rin ito bilang anticoagulant. Ang uri ng heparin na ito ay hindi panlunas o pang-iwas sa mga namumuong dugo sa katawan. Ang iilang produkto ay hindi dapat gamitin sa mga sanggol dahil sa karagdagang panganib ng mga side effect. Kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist sa mga karagdagang detalye. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor kaagad kung magkaroon ka ng anumang senyales ng seryosong pagdurugo, kasama na ang bibihirang pananakit/pamamaga/hindi komportableng pakiramdam, tumatagal na na pagdurugo galing sa mga hiwa o gums, nagtatagal na pagdurugo ng ilong, hindi natural na lakas/nagtatagal na pagreregla, hindi natural/madaling pagkakaroon ng mga pasa, maitim na ihi, maitim nadumi, matinding pananakit ng ulo, hindi natural na pagkahilo. Ang iilang mga pasyente ay may masamang reaksyon sa heparin (heparin-induced thrombocytopenia-HIT o heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis-HITT). ...

Precaution:

Bago gumamit ng Hep-Lock, sabihin sa iyong doktor kung meron kang mga allergy, o kung mayroon kang iilang medikal na kondisyon, gaya ng:hindi makontrol na pagdurugo; malalang altapresyon (hypertension), impeksyon sa puso, nagdaang surgery/procedure, sakit sa pagdurugo/pamumuo ng dugo (hal hemophilia, antithrombin III deficiency, thrombocytopenia), ulcer sa sikmura/bituka. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...