Herceptin


Genentech | Herceptin (Medication)


Desc:

Ang Herceptin infusion ay ibinibigay bilang ineksyon sa isang daluyan ng dugo, kadalasang kada linggo para sa kanser sa dibdib o isang beses kada 3 linggo para sa kanser sa sikmura, ng isang health care professional sa isang hospital o isang medikal na opisina. Ang dosage ay nakabase sa iyong medikal na kondisyon at epekto ng gamutan sa iyo. ...

Side Effect:

Diarrhea, pamumula at iristasyon sa lugar ng ineksyon (IV), pananakit ng kalamnan, kasukasuan, likod, tiyan o sikmura, hirap sa pagtulog, pagduduwal, pagsusuka, singaw sa bibig at kawalan ng gana sa pagkain ay ang mga kadalasang side effect ng Herceptibn. Kung alinman dito ang magtagal o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mga bihira pero malubhang side effect ay ang mga sumusunod:pananakit ng buto, pag-ubo, pamamaga ng mga kamay, sakong, o paa, hirap sa paghinga, hindi natural na pagkapagod, matinding pananakit ng ulo, matinding pagkahilo, tusok-tusok na pakiramdam o pamamanhid sa mga kamay, paa, o binti, pagbabago sa pag-iisip o mood, mabilis o kumakabog na tibok ng puso, panghihina ng isang parte ng katawan, utal-utal na pananalita, pagbabago ng paningin, pagkalito o allergic reaction. Kung alinman sa mga ito ang mapansin mo, humanap kaagad ng medikal na tulong. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung meron kang alinman sa ibang mga allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng ng ibang mga gamot o kung nagkaroon ka na ng mga sumusunod na kondisyon:nakaraang gamutan sa kanser, gaya ng radiation therapy sa dibdib, kasalukuyang impeksyon, o impeksyon ng virus na nagbabalik na sintomas gaya ng herpes, o shingles, sakit sa puso, altapresyon, problema sa baga, mga nakaraang malalang reaksyon sa gamutan ng monoclonal antibody. Hindi nirerekomenda na magpabakuna o magpaturok ng immunization kapag gumagamit ng herceptin. Dahil ito ay nagdudulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho o gumamit ng mga mabibigat na makinarya hanggang sa makasiguro kang magagawa mo ang mga gawaing ito nang ligtas. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...