Herpes Zoster Vaccine


Merck & Co. | Herpes Zoster Vaccine (Medication)


Desc:

Ang bakunang Herpes zoster (Zostavax) ay isang bakunang tumutulong na mapababa ang panganib na makakuha ng herpes zoster (shingles) sa mga taong edad 50 at pataas. Ang Zostavax ay nagpapababa ng panganib ng pagiging aktibo muli ng varicella zoster virus, kagaya ng nagdadala ng tigdas at nananatiling di-aktibo sa loob ng katawan matapos gumaling mula sa tigdas. Ang bakuna sa Zoster ay may buhay, pinahinang varicella-zoster virus (VZV). Ang Varicella-zoster ay nagdadala ng tigdas at nagiging di-aktibo sa iyong nerve. Ang VZV ay nagiging aktibo muli at nagdadala ng herpes zoster (shingles o zoster) pagtanda (kadalasang 60 taong gulang o mas matanda) kapag bumaba ang resistensya laban sa VZV. Ang bakuna sa zoster ay nagpapangyari sa resistensya na labanan ang VZV. ...

Side Effect:

Ang pinakamadalas na mga side effect ay ang pananakit ulo at pangangati sa pinagturukan ng ineksyon, pamamaga, pananakit, mainit na pakiramdam, pagdurugo, at pagkakaroon ng mga pasa. Ang iilang mga tao ay maaaring makaranas ng shingles o mala-tigdas na pamamantal sa loob ng 42 na araw matapos makatanggap ng bakuna sa zoster. Ang pagkahawa sa VZV virus mula sa mga nabakunahang mga indibidwal sa ibang mga tao ay bibihirang mangyari. ...

Precaution:

Sa mga klinkal na mga pag-aaral, ang magkasunod na paggamit ng zoster vaccine at Pneumovax ay nagpapababa ng epekto ngzoster vacicne. Ang zoster vaccine ay hindi ginagamit na pang-iwas sa shingles sa mga babaeng nasa edad ng pagdadalang-tao at hindi dapat gamitin sa babaeng nagdadalang-tao. Ang Zoster vaccine ay hindi ginagamit sa mga inang nagpapasuso ng bata. ...