Hexalen


Pfizer | Hexalen (Medication)


Desc:

Ang Hexalen ay ibang tawag para sa altretamine. Ang gamot na ito ay panlunas sa kanser sa obaryo matapos hindi magtagumpay ang ibang uri ng gamutan. Ang Hexalen/altretamine ay nagpapabagal sa paglaki ng mga selyula ng kanser at nagpapabagal sa pagkalat nito sa katawan. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal at pagsusuka ay maaaring malubha. Sa iilang mga kaso, ang doktor mo ay maaaring bawasan ang iyong dose o magbigay ng preskripsyon na pang-iwas o maibsan ang pagduduwal at pagsusuka. ang pagkain nang kaunting pagkain o paglilimita ng paggalaw ay maaring makatulong sa pagbabawas ng mga epektong ito. Kung alinman sa mga ito ay magtagal o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o pharmacist. Ang pansamantalang pagkalagas ng buhok ay bibihirang maganap. Ang normal na pagtubo ng buhok ay dapat bumalik matapos ang gamutan ay matapos. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga hindi madalas pero malalang mga side effect may mangyari:pagbabago sa dami ng pagihi. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga bihira pero sobrang seryosong mga side effect ay mangyari:paninilaw ng mga mata/balat, maitim na ihi, matinding pananakit ng tiyan/sikmura. Humanap kaagad ng medikal na atesyon kung makaranas ng alinman sa mga sintomas ng serysong allergic reaction gaya ng:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, mahirap na paghinga. ...

Precaution:

Bago simulan ang gamutan gamit ang Hexalen, sabihin sa iyong doktor tungkol sa mga gamot na iyong ginagamit (kasama na ang mga preskripsyon, over-the-counter, bitamina, herbal na lunas, atbp. ). Huwag gumamit ng aspirin, ng mga produktong may aspirin maliban na ipahintulot ng iyong doktor. Huwag tumanggap ng anumang uri ng immunization o bakuna nang walang pahintuloy ng doktor habang gumagamit ng Hexalen. Ang mga babaeng buntis o nagbuntis ay dapat mapayuan tungkol sa mga potensyal na panganib sa fetus. Huwag magbuntis habang gumagamit ng Hexalen. Ang mga barrier method ng contraception gaya ng mga condom, ay rekomendado. Huwag magpasuso habang gumamit ng gamot na ito. ...