Homatropine hydrobromide - ophthalmic solution


Unknown / Multiple | Homatropine hydrobromide - ophthalmic solution (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit bago ang mga pagsusuri sa mata (hal. refraction), bago at matapos ang iilang mga surgery sa mata, at gamutin ang iilang kondisyon sa mata (hal. uveitis). Kabilang ito sa mga klase ng gamot na tinatawag na anticholinergics. Gumagana ang homatropine hydrobromide sa pagpapalawak (pagdidilat) ng mga pupil ng mata. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay ginagamit bago ang mga pagsusuri sa mata (hal. refraction), bago at matapos ang iilang mga surgery sa mata, at gamutin ang iilang kondisyon sa mata (hal. uveitis). Kabilang ito sa mga klase ng gamot na tinatawag na anticholinergics. Gumagana ang homatropine hydrobromide sa pagpapalawak (pagdidilat) ng mga pupil ng mata. Paghapdi/pananakit/pamumula ng mata, iritasyon ng mata o pansamantalang paglabo ng mga mata ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumama, sabihan kaagad ang iyong doktor o pharmacist. Saibihin kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga bibihira pero seryosong mga side effect ay mangyari:sobrang pagkauhaw, nagtatagal na panunuyo ng bibig, bago o nadaragdagang pressure sa mata/pananakit/pamamaga/discharge. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung ang alinman sa mga sobrang bihira pero sobrang seryosong mga side effect ang mangyari:pagbabago sa mental/mood (hal. pagkalito, agistayson), mabilis/iregular tibok ng puso. Ang seryosong allergic reaction sa paggamit ng produktong ito ay bibihira. Ngunit humanap kaagad ng medikal na atesyon kung makaranas ng alinman sa mga sintomas ng serysong allergic reaction gaya ng:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, mahirap na paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung meron kang anumang tipo ng mga allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng ibang gamot. Huwag gamitin ang gamot na ito habang nakasuot mg malambot na mga contact lense. Maaring maiba ng kulay ang mga lente. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...