HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine


Merck & Co. | HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine (Medication)


Desc:

Ang HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay proteksyon laban sa kanser sa cervix (kanser sa pinakaibabang parte ng uterus o sinapupunan); abnormal at precancerous na mga hiwa sa cervix. Abnornal at precancerous na hiwa sa ari ng babae; abnormal at precancerous na hiwa sa vulva; precancerous na hiwa sa puwit at kulugo sa ari. Ang HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay hindi panlunas sa aktibong kanser sa cervix, aktibong kulugo sa ari, o ibang sugat sa ari na dala ng HPV. Ito rin ay aprubadong pang-iwas sa kulugo sa ari na dala ng HPV type 6 at 11 at kanser sa puwit na dala ng mga HPV type 16 at 18 sa mga lalaking edad 9 hanggang 26. Ang Gardasil ay ginagamit na pang-iwas sa mga impeksyon ng HPV type 6,11,16 at 18 sa mga batang babae at sa mga babaeng 9 hanggang 26 taong gulang. Ang mga babae ay dapat magpatuloy sa pagpapasuri ng kanser sa cervix kahit matapos makatanggap ng bakuna na may HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine. ...

Side Effect:

Ang mga allergic reaction na maaaring malala ay nangyayari. Ang pikamadalas na mga side effect ng HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay lagnat, pagduduwal, pagsusuka, pagkahimatay, pagkahilo, at kaunti o katamtamang pananakit, pamamaga, pangangati, at pamumula ng pinagturukan ng ineksyon. Kasama rito ang ibang mga side effect gaya ng namamagang glandula, Gullain-Barre syndrome, pananakit ng ulo pananakit ng kasukasuan, pananakit ng kalamnan, at pagkapagod o panghihina. Ang mga pasyente ay dapat obserbahan ng 15 minuto matapos maturukan ng ineksyon dahil sa posibilidad ng pagkahimatay. ...

Precaution:

Hindi alam kung ang HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine o ang mga antibody na pinapalabas ng HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay lumalabas sa gatas ng ina. Ang HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay hindi maayos na nasusuri sa mga babaeng nagdadalang-tao. Dapat lang itong gamitin sa mga babaeng nagdadalang-tao kung kinakailangan. Ang paggamit ng mga drogang immunosuppresive ay nagpapababa ng epekto ng HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine. Ang mga hormonal contraceptive ay hindi humahalo sa Gardasil. Ang Gardasil ay maaaring gamiting kasama ng bakuna sa hepatitis B, Menactra, (Meningoccocal Polysaccharide Diptheria Toxoid Conjugate Vaccine), at Adacel. ...