Humibid LA


Carolina Medical Products | Humibid LA (Medication)


Desc:

Ang humibid LA ay isang kombinasyon ng 2 expectorant (guaifenesin/potassium guaiacolsulfonate). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapanipis ng mucus (plema) sa iyong mga baga at pinapalabnaw ito nang mas madaling itong iubo. Binabawasan din nito ang pagbabara sa dibdbib sa pagpapaubo nang mas marami. Nagpapawala ito ng mga sintomas ng ubo at mucus sa dibdib na dala ng impeksyon sa paghinga, asthma, sipon, o hay fever. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal o pagsusuka ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o pharmacist. Humanap kaagad ng medikal na atensyon kung mangyari ito. Ang mga sumusunod ay sintomas ng allergic reaction:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), sobrang pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang iilang mga medikal na kondisyon ay maaaring mag-interact sa Humibid LA. Sabihin sa iyong doktor o pharmacist kung meron kang anumang mga kondisyon, lalo na ang mga sumusunod:kung gumagamit ka ng anumang preskripsyon o gamot na di-preskripsyon, herbal preparation, o dietary supplement; kung meron kang mga allergy sa mga gamot, pagkain, o ibang mga substansya; kung ikaw ay may nagtatagal na ubo na nagaganap kaugnay ng paninigarilyo, asthma, chronic bronchitis, o emphysema, o kung ang pag-ubo ay nangyayari na may kasamang maraming plema. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...