Hyaluronidase solution - injection


Baxter International | Hyaluronidase solution - injection (Medication)


Desc:

Ang hyaluronidase ay isang protinang genitically designed. Ang gamot na ito ay pantulong sa katawan na maabsorb ang ibang mga gamot o water preparation na binigay sa pamamagitan ng ineksyon sa balat o patungo sa kalamnan. Ang Hyaluronidase ay ginagamit din na pantulong sa mga contrast dye sa iyong katawan nang malinaw na makita ang iilang tipo ng mgax-ray o scan. Ang gamot na ito ay binibigay bilang ineksyon direkta sa ilalim ng balat (subcutaneously) o sa kalamnan (IM) ng isang healthcare professional sa isang ospital o isang medikal na opisina. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang hyaluronidase ay tinatanggap ng katawan at ang mga side effect ay bibihira. Ngunit kung anuman sa mga ito ang mangyari, tumagal o lumala, itigil ang paggamit ng gamot na ito at kumuha ng medikal na kalinga:pananakit, pamumula, pamamantal, o pamamaga sa lugar ng pinagturukan ng ineksyon, mabilis o iregular na pulso at pamamag ng anumang parte ng iyong katawan. Bihira ang pagkakaroon ng isang seryosong allergic reaction sa gamoit na ito. Humanap kaagad ng medikal na tulong kung mangyari ang mga sumusunod:pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o hives. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay allergic dito, o sa ibang mga droga, o kung ikaw ay may anumang ibang mga allergy. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na anumang mga karamdaman, lalo na ng kanser o anumang impeksyon. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...