Hyate C


Ipsen Pharma | Hyate C (Medication)


Desc:

Ang Hyate C/Antihemophilic factor ay isang protina sa dugo na kinakailangan sa pamumuo ng dugo para maitigil ang pagdurugo. Ang mga taong may hemophilia A ay may mababang lebel ng protinang ito ay kadalasang makaranas ng pagdurugo. Ang gamot na ito ay ginagamit pansamantala para maiwasan o makontrol ang pagdurugo sa mga pasyenteng may hemophilia A. Ang gamot na ito ay binibigay bilang ineksyon sa daluyan ng dugo. Ang rate ng ineksyon ay nakadepende sa epekto nito sa pasyente pero kadalasang tinuturok higit sa 5 hanggang 10 minuto. Ang pulbo at pantunaw na likido ay dapat painitin sa temperatura ng kwarto bago ihalo kung ito ay palalamigin sa refrigerator. Matapos ilagay ang pantunaw na likido, alugin nang marahan ang vial hanggang sa tuluyang matunaw ang pulbo. Huwag gumamit ng hinalong solution kung makakita ka ng anumang lumulutang na particle dito o kung ito ay nag-iba ng kulay. Ang gamot na ito ay dapat na nasimulan sa loob ng 1 hanggang 3 oras depende sa produkto. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay kadalasang tinatanggap naman ng katawan. Kaunting panlalamig, pagduduwal, at iritasyon sa lugar na pinagturukan ng ineksyon ay maaaring mangyari. Kung sa bibihirang pagkakataong nagkaroon ka ng allergic reaction sa gamot na ito, humanap kaagad ng medikal na atensyon. Kasama ang mga ito sa mga sintomas ng allergic reaction:pamamantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, hirap sa paghinga. Kung mapansin mo ang alinmang mga epektong hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o pharmacist. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong healthcare provider kung ikaw ay may anumang mga medikal na kondisyon, lalo na kung kumakapit sa iyo ang mga sumusunod:kung ikaw gumagamit ng anumang gamot na preskripsyon o di-preskripsyon, herbal preparation, o dietary supplement; kung ikaw ay may allergy sa mga gamot, o ibang mga substansya; kung ikaw ay may kasaysayan ng pamumuo ng dugo sa mga binti, baga, o mata, o kung ikaw ay may panganib na magkaroon ng pamumuo ng dugo; kung ikaw ay may hemophilia A. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...