Hycamtin


GlaxoSmithKline | Hycamtin (Medication)


Desc:

Ang Hycamtin ay kilala bilang lunas sa relapsed small cell lung cancer sa mga pasyenteng may naunang kumpleto o kaunting tugon dito at sa mga nasa di kukulanging 45 araw mula sa katapusan ng paunang chemotherapy. Ang rekomendadong dose ng kapsula ng Hycamptin ay 2. 3 mg/m2/araw isang beses kada araw sa loob ng limang magkakasunod na araw na inuulit kada 21 araw. ...

Side Effect:

Maaring kasama rito ang mga side effect:matinding pagdurugo (na may kaugnayan sa thrombocytopenia), angioedema, matinding dermatitis, matinding pruritus, mga manipestasyon ng allergy, mga anaphylactoid reaction. Ang mga sumusunod na mga side effect ay naiulat sa mga taong gumagamit ng Hycamtin bilang ineksyon:febrile neutropenia, pananakit ng sikmura, stomatitis, konstipasyon; sepsis, hypersensitivity (kasama na ang pamamantal), hyperbilirubinemia, malaise. Diarrhea, na may matinding pagdudumi ay nangangailangan ng pagsugod sa ospital, ay naiulat habang ginagamot gamit ang Hycamtin. ...

Precaution:

Bago magsimulang gumamit ng Hycamtin bilang lunas, sabihin sa iyong doktor ang anumang ibang mga gamot na ginagamit mo (kasama na ang preskripsyon, over-the-counter, mga bitamina, herbal remedies, atbp. ). Huwag gumamit ng aspirin, o mga produktong may aspirin maliban na lang kung pinayagan ka ng doktor mo na gumamit nito habang gumagamit ng Hycamtin. Ang Hycamtin ay maaaring magdala ng panganib sa sanggol na nasa sinapupunan kapag ginamit ito sa babaeng nagbubuntis. Ang Topotecan ay nagdadala ng embryolethality, fetotoxicity, at teratogenicity sa mga daga at kuneho kapag ginamit habang organogenesis. Huwag magpasuso habang gumagamit ng Hycamtin. ...