Hycomine


Bristol-Myers Squibb | Hycomine (Medication)


Desc:

Ang Hycomine ay isang kombinasyong gamot na ginagamit na lunas sa ubo at mga sintomas ng may kinalaman sa sipon, allergy, hay fever, sinusitis at ibang sakit sa paghinga. Ang Hyrodocodone ay panupil sa ubo. Ang Phenylpropanolamine ay nagtatangal ng pagbabara sa ilong. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor kung magkaroon ka ng:pananakit ng dibdib, mabilis na pulso, pamamantal ng balat, altapresyon, panginginig, pagkalito, pagkanerbiyos, o guni-guni. Pagkahilo, pagkaantok, pananakit ng ulo, pagkawala ng ganang kumain, pagduduwal o pagiging iritable ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung meron kang:sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa baga, asthma/emphysema, altapresyon, o overractive na thyroid, diyabetis, glaucoma, problema sa prostate, depresyon, o kasaysayan ng pagiging nakadepende sa droga, mga allergy. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...