Ambenonium - oral


Unknown / Multiple | Ambenonium - oral (Medication)


Desc:

Inaapektuhan ng Ambenonium ang mga kemikal sa katawan na kasama sa komunikasyon sa pagitan ng mga simbuyo ng nerb at paggalaw ng mga kalamnan. Inaapektuhan ng Ambenonium ang mga kemikal sa katawan na kasama sa komunikasyon sa pagitan ng mga simbuyo ng nerb at paggalaw ng mga kalamnan. Ang Ambenonium ay ginagamit upang pabutihin ang lakas ng kalamnan sa mga pasyenteng mayroong ilang sakit sa kalamnan (myasthenia gravis). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagtunaw sa ilang mga natural na substansya (acetylcholine) sa iyong katawan. Ang (acetylcholine) ay kinakailangan para sa normal na paggawa ng kalamnan. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig mayroon man o walang pagkain, kadalasan ay 3 hanggang 4 na beses araw-araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Ang pag-inom ng medikasyong ito ng may kasamang pagkain o gatas ay maaaring makatulong upang bawasan ang mga epekto. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal o pagtugon sa terapiya. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng paggamit ng gamot na ito ay maaaring may kasamang: pagduduwal, pagtatae, pulikat ng tiyan, dumaming laway/mukosa, lumiit na sukat ng balintataw sa mata, dumaming pag-ihi, o dumaming pamamawis ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin sa iyong doktor agad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epektong ito ang mangyari: bago o dumaming pulikat/panghihina/pagkibot ng kalamnan, bago o dumaming hirap sa paglunok, mabagal na tibok ng puso, pagkahilo, sakit ng ulo. Ang napakaseryosong epekto sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang medikasyong ito kung ikaw ay hindi hiyang sa ambenonium, o kung ikaw ay gumagamit ng ilang mga medikasyon. Siguraduhing alam ng iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng: mecamylamine (Inversine), atropine (Atreza, Donnatal, Sal-Tropine, Lomotil, Lomocot, at iba pa), mga medikasyong para sa altapresyon, o diyuretiko. Bago gamitin ang ambenonium, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may hika, sakit ni Parkinson, o obstruksyon sa pantog o bowel. ...