Hydrocodone with homatropine - oral


Watson Pharmaceuticals | Hydrocodone with homatropine - oral (Medication)


Desc:

Ang Hydrocodone ay isang gamot sa ubo na pangontrol sa tuyo at nagtatagal na ubo. Ang Homatropine ay tumutulong na patuyuin ang mga daanan sa ilong at hininga. Ang kombinasyong gamot na ito ay kumukontrol sa ubong may sipon. Ang gamot na ito ay iniibsan ang tuyong ubong dala ng sipon o ibang mga kondisyon gaya ng nasa preskripsyon ng iyong doktor. Ang paggamot sa ubo ay tumutulong na magkaroon ka ng pahinga at tulog. Ang produktong ito ay may 2 gamot, hydrocodone at homatropine. Ang Hydrocodone ay isang narcotic cough suppressant (antitussive) na gumagama sa iilang center ng utak para patigilin ang kagustuhang umubo. Ang Homatropine ay kabilang sa isang klase ng ng mga droga na kilala bilang anticholinergics. ...

Side Effect:

ang pagduduwal ay madalas na mangyari sa paggamit ng hydrocodone at kadalasang nawawala naman matapos ang iilang unang mga dose. Pagkahilo, pagkaantok, pagbabago ng paningin, pagsusuka, at konstipasyon ay maaaring mangyari. Kung ang anuman sa mga epektong ito ay magtagal o lumala, sabihan ang iyong doktor o pharmacist kaagad. Para makaiwas sa konstipasyon, panatilihin ang diyetang may sapat na fiber, uminom ng maraming tubig, at ehersisyo. Kung ikaw ay maging constipated habang gumagamit ng gamot na ito, kumonsulta sa iyong pharmacist pagpili ng laxative (hal. , stimulant-type na nagpapalambot ng dumi). Ipagbigay-alam sa iyong doktor kaagad kung ang anumang bihira pero seryosong mga side effect ay mangyari: matinding pananakit ng tiyan/sikmura, mabagal/mababaw/iregular na paghinga, hirap sa paggising, pagbabago sa mental/mood (hal. , agitasyon, pagkalito), hirap/masakit na pag-ihi. Ang sobrang malalang allergic reaction sa gamot na ito ay bibihira pero humanap ng agarang medikal na atensyong kung mangyari. Maaaring kasama ang mga ito sa mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam ang iyong doktor kung meron kang anumang tipo ng allergy. Ang produktong ito ay may inaktibong mga sangkap, na nagdadala ng mga allergic reaction o ibang mga problema. Sabihan ang iyong doktor at pharmacist kung anong mga preskripsyon, nonprescription na gamot, mga bitamina, nutritional supplement, at produktong herbal ang ginagamit mo o planong gamitin. Siguraduhing mabanggit mo ang anuman sa mga sumusunod: mga antidepressant, antihistamine; antipsychotic (gamot para sa mga sakit sa mental); ipratropium; mga gamot sa iritableng pagdumi, motion sickness, Parkinson's disease, seizure, ulcer, o problema sa pag-ihi; mga monoamine oxidase inhibitor, gaya ng isocarboxazid, phenelzine, selegiline at tranylcypromine; mga sedative; sleeping pills; at tranquilizers. ...