Hydromorphone Oral and Rectal


Pharmascience | Hydromorphone Oral and Rectal (Medication)


Desc:

Ang Hydromorphone ay karaniwang ginagamit upang ibsan ang katamtaman hanggang matinding sakit. Maaarin rin itong gamitin upang pahupain ang ubo. Mayroong tableta o likidong porma ang Hydromorphone na maaring inumin sa pamamagitan ng bibig. Meron din nitong rectal suppository. Ito ay iniimon tuwing ika-4 hanggang ika-6 na oras. Ang suppositorynaman ay karaniwang ginagamit tuwing ika-4 hanggang ika-6 na oras. ...

Side Effect:

Kung makaraanas ng alin man sa mga sumusunod na sintomas, kumonsulta agad sa doktor: hirap sa paghinga at pagkahimatay. Ang hydromorphone ay maaring magsanhi ng iba pang epekto. Sumangguni agaad sa iyong doktor kung makaranas ng malala o hindi nawawang mga sintomas tulad ng: pagkahilo, pagsusuka, hirap sa pagdumi, sakit sa tiyan, pantal, hirap sa pag-ihi. Kung ang biktima ay matumba or hindi humuhinga, tumawag agad sa lokal na emergency hotline. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa hydromorphone, aspirin, sulfites, tartrazine (yellow dye), at iba pang gamot. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin agad sa iyong helthcare provider kung anong may reseta o walang resetang gamot ang iyong iniinom, lalo na ang mga pain relievers tulad ng antdepressants, gamot sa ubo, sipon o alerdyi, pampakalma, pampatulog, tranquilizers at bitamina. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa bato o atay, tala ng pagkahilig sa alkohol, sakit sa baga, thyroid, puso, prostatic hypertrophy, o urinary problems. Kung ikaw ay sasailalim sa operasyon, pati na rin ang operasyon para sa angipin, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng hydromorphone. HIndi ito nirerekomenda sa mga buntis at nagpapasuso maliban na lamang kung may pahintulot ng doktor. ...