Hydroxyurea - oral


Bayer Schering Pharma AG | Hydroxyurea - oral (Medication)


Desc:

Ang Hydroxyurea ay ginagamit na panlunas sa iilang tipo ng kanser (gaya ng melanoma, chronic myelogenous leukemia, squamous cell carcinoma). Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga taong may sickle cell anemia para mabawasan ang pananakit na dala ng sakit at mabawasan ang pangangailangan ng pagpapasalin ng dugo. ...

Side Effect:

Ang seryosong allergic reaction sa paggamit ng produktong ito ay bibihira. Ngunit humanap kaagad ng medikal na atesyon kung makaranas ng alinman sa mga sintomas ng serysong allergic reaction gaya ng: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, mahirap na paghinga. Ang pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng ganang kumain, singaw sa bibig, diarrhea, o konstipasyon ay maaaring mangyari. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung magkaroon ka ng anuman sa mga sumusunod: senyales ng impeksyon (gaya ng lagnat, panlalamig, nagtatagal na sore throat), madaling pagkakaroon ng pasa/pagdurugo, maputlang balat, hindi karaniwang pagkapagod. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na ang: sakit sa bato, sakit sa atay, problema sa dugo/bone marrow, impeksyon ng HIV, mataas na lebel ng uric acid sa dugo. Iwasan ang dumikit sa mga taong kakatanggap pa lamang ng bakuna (gaya ng bakuna sa trangkaso na nalalanghap ng ilong). Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...